Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlmereStaatscourant 2015, 16035Ruimtelijke plannen
Ontwerp Chw bestemmingsplan Oosterwold, Almere Hout
Logo Almere
Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het gebied Oosterwold een nieuw bestemmingsplan is voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van maandag 15 juni 2015 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met maandag 27 juli).
Wat houdt het plan in?
Het Chw bestemmingsplan Oosterwold is een bestemmingsplan zoals bedoeld in artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening. Het bestemmingsplan krijgt het karakter van een omgevingsplan, vooruitlopend op de nieuwe Omgevingswet. Op basis van de Crisis- en herstelwet (Chw) is de werking van dit bestemmingsplan verruimd. De verruimde reikwijdte heeft onder meer betrekking op een langere planhorizon van 20 jaar en de mogelijkheid om de sectorale toets in belangrijke mate door te schuiven naar de vergunningenfase.
Het bestemmingsplan Oosterwold is een directe vertaling van de ambities en ontwikkelprincipes zoals zijn vastgelegd in de Intergemeentelijke Structuurvisie Oosterwold die de gemeenten Almere en Zeewolde hebben vastgesteld. Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het plangebied dat is gelegen aan de oostkant van Almere, aan weerszijden van de rijksweg A27. Het plangebied Oosterwold zal middels organische ontwikkeling transformeren naar een groen woon- werkgebied, waarbij het agrarische karakter voor een groot deel behouden blijft.
Hoe kunt u reageren?
Van maandag 15 juni tot en met maandag 27 juli kan een ieder schriftelijk (geen email) of mondeling zijn zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan indienen.
U kunt uw zienswijze richten aan: de gemeenteraad van Almere, Postbus 200, 1300 AE Almere, o.v.v. ontwerp Chw bestemmingsplan Oosterwold. Het is ook mogelijk uw zienswijze mondeling in te dienen. In dat geval kunt u een afspraak maken via het secretariaat van DSO/afdeling ROM op telefoonnummer 14036 (vraag naar het secretariaat van team ROM).
Waar kunt u het plan inzien?
Het papieren bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het stadhuis, Stadhuisplein 1 bij de afdeling Burgerzaken. Vraag naar het bestemmingsplan bij een van de medewerkers van deze afdeling. U kunt een bestemmingsplan inzien op de volgende tijden:
maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur;
donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur.
Voor vragen over het bestemmingsplan kunt u terecht bij de balie Vergunningen, Toezicht en Handhaving in het stadhuis, Stadhuisplein 1. Hier kunt u alleen op afspraak terecht. U kunt een afspraak maken via het Digitaal Loket op www.almere.nl of telefonisch op telefoonnummer 14036.
De digitale versie is in te zien via de gemeentelijke website www.almere.nl/ruimtelijkeplanneninprocedure (kaart werkt alleen met internet explorer)
en via de landelijke website
Het is mogelijk het plan op het stadhuis digitaal in te zien. Vraag hiernaar bij een van de medewerkers van de afdeling Burgerzaken.
De bestanden van het bestemmingsplan kunt u downloaden op: