Logo Flevoland
Gewijzigd gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Gelet op artikel 53 van de Wet op de gemeenschappelijker regeling, maken gedeputeerde staten van Flevoland bekend dat de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek is vastgesteld. Alle 17 deelnemers hebben met deze wijzigingen instemd. Op 31 maart 2015 is de laatste van de 17 deelnemende partijen van de OFGV bestuurlijk akkoord gegaan met de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling. Dat betekent dat de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek formeel is gewijzigd. De wijziging treedt in werking drie dagen na publicatie in de Staatscourant.

Wijzigingen

De wijzigingen hebben betrekking op onderstaande punten:

  • De zienswijzetermijn voor de raden en Staten op de ontwerpbegroting is verlengd van 6 naar 8 weken;

  • De verlichting van de administratieve lastendruk voor het begrotingswijzigingenproces voor die gevallen waarbij geen verandering wordt aangebracht in de bijdragen van de partners. Het Algemeen Bestuur (AB) stelt vast welke procedure in die gevallen gevolgd moet worden;

  • De bepaling over de stemverhouding te wijzigen zodat niet alleen de meerderheid van stemmen maar ook minimaal drie partijen zijn vereist voor een te nemen besluit;

  • Duidelijk te maken dat het aangaan van samenwerkingsverbanden met deelnemers en/of andere omgevingsdiensten bijvoorbeeld in het kader van een betere/meer efficiënte bedrijfsvoering tot de mogelijkheden behoort;

  • Artikel 4, vierde lid te wijzigen, in die zin dat het woord mandaat vervangen wordt door opdracht omdat de deelnemende provincies niet alleen taken in mandaat, maar ook in opdracht onderbrengen bij de OFGV;

  • Enkele tekstuele/redactionele wijzigingen zijn doorgevoerd waarbij tevens enkele verwijzingen naar artikelen zijn gecorrigeerd.

Achtergrond

In 2013 is door het treffen van een gemeenschappelijke regeling met 17 deelnemers een openbaar lichaam opgericht onder de naam Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV). Deze regeling is ondertekend door de provincies Noord-Holland en Flevoland, de 6 Flevolandse gemeenten en 9 gemeenten uit Gooi en Vechtstreek. De OFGV voert als regionale uitvoeringsorganisatie vanaf 1 januari 2013, in het kader van het omgevingsrecht, (een deel van) de milieu en leefomgevingstaken voor bovengenoemde deelnemers uit.

Het besluit en de gewijzigde gemeenschappelijke regeling zijn vanaf heden te lezen op www.overheid.nl.

Naar boven