Besluit van 17 december 2014, nr. 2014002422, houdende herindeling met betrekking tot vastgoed defensie

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, d.d. 12 december 2014, kenmerk 3139563;

Gelet op artikel 44 van de Grondwet;

HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN:

Artikel 1

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt met ingang van 1 januari 2015 belast met de behartiging van de aangelegenheden op het terrein van de Dienst Vastgoed Defensie, voor zover deze zorg voor 1 januari 2015 was opgedragen aan Onze Minister van Defensie.

Artikel 2

De taken van het ministerie van Defensie en van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden dienovereenkomstig gewijzigd.

Artikel 3

De organisatorische, personele en rechtspositionele aspecten van de in de artikelen 1 en 2 bedoelde herindeling van departementale taken worden uitgewerkt in overleg tussen Onze Minister van Defensie, Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Onze Minister voor Wonen en Rijksdienst.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2015. Indien de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2015, treedt het in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en werkt het terug tot en met 1 januari 2015.

Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken en Onze Minister van Defensie, Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Onze Minister voor Wonen en Rijksdienst zijn belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Hoge Colleges van Staat, de Raad van Ministers, de Gevolmachtigde Ministers van Aruba, van Curaçao en van Sint Maarten en de ministeries.

Wassenaar, 17 december 2014

Willem Alexander

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, M. Rutte

TOELICHTING

Met dit besluit worden de taken en organisatie van de Dienst Vastgoed Defensie overgeheveld van het ministerie van Defensie naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De overige organisatorische alsmede de personele en rechtspositionele aspecten van de overgang van de verantwoordelijkheid voor het genoemde beleidsterrein worden nader uitgewerkt in overleg tussen de Minister van Defensie, de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister voor Wonen en Rijksdienst. Dit betreft onder meer de overgang dan wel de toerekening van personeel.

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, M. Rutte

Naar boven