Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Amsterdam - WestStaatscourant 2015, 15936Verkeersbesluiten
Verkeersbesluit Stadsdeel West Verwijderen gehandicaptenparkeerplaats (GPV150021596 )
Logo Amsterdam - West
Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel West,
 
Gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, artikel 8 en 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW 1991) het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en mede gelet op artikel 26 van de Verordening op de Stadsdelen 2010 en gezien het Algemeen mandaatbesluit stadsdeel West 2010:
 
overwegende:
 
- dat de hierna genoemde wegen c.q. weggedeelten onder het beheer zijn van en gelegen binnen de stadsdeelgrenzen van het stadsdeel West 
- dat de gehandicaptenparkeerplaats aan de ter hoogte Haarlemmerweg 255 niet meer gebruikt wordt; 
 
besluit: 
 
- dat deze gehandicaptenparkeerplaats wordt opgeheven; het verkeersbesluit nummer GPK 120028130 d.d. 11 december 2012, (voormalig stadsdeel Westerpark) in te trekken <alle voorgaande verkeersbesluiten komen met dit besluit te vervallen>  
 
 
Amsterdam, 3 juni 2015 
 
Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel WestNamens hen, 
 
P. Verboom,
Teammanager Front-Office Vergunningen.    
Niet mee eens? Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk zes weken na de verzending van het besluit naar: Stadsdeel West, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie Postbus 57239, 1040 BC Amsterdam In uw bezwaarschrift moet het volgende staan: uw naam en adres; de datum en handtekening; een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur een kopie mee of noem het kenmerk); de redenen van uw bezwaar. Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in? Stuur dan een volmacht mee. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Het besluit blijft dus gelden. Is dit voor u nadelig en kunt u de afloop van de bezwaarprocedure niet afwachten? Dan kunt u om een voorlopige voorziening vragen bij: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Amsterdam, sector Bestuursrecht; Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Hieraan zijn kosten (griffierecht) verbonden. U kunt ook digitaal de voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.