Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DCMR Milieudienst RijnmondStaatscourant 2015, 15861Vergunningen

Bekendmaking terinzagelegging definitieve besluiten intensieve veehouderij Beemte-Vaassen, DCMR Milieudienst Rijnmond

Provinciale staten van Gelderland hebben het inpassingsplan Intensieve veehouderij Beemte Vaassen op 3 juni 2015 gewijzigd vastgesteld. Door het inpassingsplan kan een pluimveehouderij zich vestigen aan de Bokkerijweg te Vaassen. Daarnaast maakt het plan aanpassingen aan de infrastructuur mogelijk. Aan de Bokkerijweg voor de nieuw te vestigen pluimveehouderij en aan de Weteringdijk voor een varkenshouderij.

Voor het mogelijk maken van de vestiging van de pluimveehouderij zijn ook enkele vergunningen nodig van verschillende overheden.

Provinciale staten van Gelderland besloten op 9 juli 2014 de coördinatieregeling toe te passen. Dit kan op basis van artikel 3.33, eerste lid, onder a van de Wet ruimtelijke ordening. Gedeputeerde staten van Gelderland treden hierbij op als coördinator.

De besluiten die gecoördineerd zijn:

 • Inpassingsplan ‘Intensieve Veehouderij Beemte-Vaassen’ op grond van de Wet ruimtelijke ordening van de provincie Gelderland, inclusief milieueffectrapport;

 • Omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van de gemeente Epe, opgesteld door de Omgevingsdienst Veluwe IJssel, voor de activiteiten ‘oprichten van een inrichting’ en ‘bouwen van een bouwwerk’, inclusief milieueffectrapport;

 • Watervergunning op grond van de Waterwet van het Waterschap Vallei en Veluwe;

 • Vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 van de provincie Gelderland.

De ontwerpen van deze besluiten hebben, met de daarbij behorende stukken, vanaf 18 december 2014 zes weken ter inzage gelegen. Tijdens die periode kon iedereen een zienswijze indienen. Er zijn drie zienswijzen ingediend. De zienswijzen zijn samengevat en beantwoord in de ‘Zienswijzennota Inpassingsplan, Milieueffectrapport en ontwerpvergunningen Intensieve veehouderij Beemte Vaassen’. Daarbij is ook aangegeven of de zienswijze heeft geleid tot een wijziging van een besluit. In de zienswijzennota zijn ook de ambtshalve wijzigingen op het inpassingsplan aangegeven.

Gedurende de terinzagelegging zijn enkele aanvullingen ingediend op de aanvraag om de omgevingsvergunning. Het gaat om een aanvulling op het luchtkwaliteitsonderzoek, op de werking van de centrale afzuiging en een bestektekening Rondeel dakoverzicht. Deze aanvullingen leidden niet tot een wijziging van het besluit of de voorschriften van de omgevingsvergunning. Deze aanvullingen zijn opgenomen in de toelichting van de omgevingsvergunning.

Advies Commissie m.e.r.

De Commissie m.e.r. heeft een toetsingsadvies over het milieueffectrapport uitgebracht (‘Vestiging intensieve veehouderij Beemte-Vaassen’, Toetsingsadvies over het milieueffectrapport, 5 maart 2015). Naar aanleiding van het advies van de Commissie is een aanvulling op het milieueffectrapport opgesteld (‘Aanvulling op het MER Intensieve Veehouderij Beemte-Vaassen’, 8 april 2015).

De aanvulling op het milieueffectrapport leidde niet tot een wijziging van het besluit of de voorschriften van de omgevingsvergunning. De aanvulling is opgenomen in de toelichting van de omgevingsvergunning.

Ook is een aanvullend memo op het milieueffectrapport opgesteld. De aanleiding voor deze memo is een verandering van de autonome ontwikkeling in het gebied Beemte-Vaassen.

Het advies, de aanvulling op het milieueffectrapport en de memo liggen gelijktijdig met de definitieve besluiten ter inzage.

Ter inzage

De besluiten liggen, met de daarbij behorende stukken, met ingang van donderdag 18 juni 2015 gedurende zes weken ter inzage:

 • bij de provincie Gelderland in het informatiecentrum in het gebouw Marktstate, Eusebiusplein 1A te Arnhem;

 • bij de gemeente Epe in de Publiekswinkel in het gemeentehuis, Marktplein 1 te Epe;

 • bij de gemeente Apeldoorn in het stadhuis, Marktplein 1 te Apeldoorn.

U kunt de stukken digitaal bekijken op de website van de provincie Gelderland, www.gelderland.nl.

Het inpassingsplan kunt u ook digitaal bekijken via de landelijke website:

www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.9925.IPIVBeemteVaassen-VST1

Beroep

Gedurende de bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan tegen elk van de besluiten beroep worden ingesteld. Beroep kan worden ingesteld door:

 • belanghebbenden die tijdig een zienswijze tegen het ontwerp van het besluit hebben ingediend;

 • belanghebbenden die aan kunnen tonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze tegen het ontwerp van het besluit in te dienen;

 • belanghebbenden tegen wijzigingen die in het vastgestelde besluit zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerp van het besluit.

Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Burgers kunnen ook digitaal beroep instellen. Advocatuur, bedrijven en (overheids)organisaties kunnen nog niet digitaal procederen. Voor het digitaal instellen van beroep dient men te beschikken over DigiD. Kijk op https://digitaalloket.raadvanstate.nl voor de voorwaarden.

Beroep instellen per e-mail is niet mogelijk.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en dient ten minste te bevatten:

 • a) Uw naam en adres;

 • b) De dagtekening;

 • c) Een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;

 • d) De redenen waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen.

De besluiten treden in werking na afloop van de termijn voor het instellen van beroep. Indien gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, wordt de werking opgeschort totdat op het verzoek is beslist. Het verzoek om voorlopige voorziening kan worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Crisis- en herstelwet

Op de besluiten is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat:

 • de beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen;

 • het beroep wordt niet ontvankelijk verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend, en

 • deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.