Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2015
Nr. 15666

Gepubliceerd op 10 juni 2015 09:00Logo Lelystad
Ontwerpbestemmingsplan Lelystad – Uitbreiding Luchthaven, Lelystad

Burgemeester en wethouders van Lelystad maken bekend dat met ingang van 11.juni 2015 gedurende zes weken in het Stadhuis aan het Stadhuisplein 2 voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan Lelystad – Uitbreiding Luchthaven met bijbehorende stukken waaronder het Milieueffectrapport (NL.IMRO.0995BP00057-OW01). Het Stadhuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00, op donderdag avond van 18.00 uur tot 20.00 uur. Tevens zijn de stukken digitaal te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Tevens zijn de stukken in te zien op de gemeentelijke website www.lelystad.nl.

Op 1 april 2015 is het Luchthavenbesluit Lelystad in werking getreden. Op grond van artikel 8.70, tweede lid, in samenhang met artikel 8.47, tweede lid, en artikel 8.8 van de Wet luchtvaart dienen de gemeenten het luchthavengebied en de beperkingengebieden alsmede de beperkingen, die daarin gelden, binnen een jaar na inwerkingtreding van het luchthavenbesluit in hun bestemmingsplannen op te nemen. Dit Luchthavenbesluit geldt als ware het een aanwijzing van het Rijk. Dat wil zeggen dat de gemeente verplicht is haar bestemmingsplan(nen) in overeenstemming met het Luchthavenbesluit te brengen. Tegen het Luchthavenbesluit is geen beroep mogelijk

De uitbreiding van de start- en landingsbaan van de Luchthaven Lelystad en de bouw van een nieuwe terminal passen niet binnen het op 12 februari 2014 onherroepelijk geworden bestemmingsplan Lelystad Luchthaven. Reden waarom een nieuw bestemmingsplan Lelystad- Uitbreiding Luchthaven in procedure wordt gebracht. Dit bestemmingsplan maakt alleen de aanleg en bouw mogelijk van de genoemde faciliteiten die noodzakelijk zijn voor de uitbreiding van de Luchthaven. Het gebruik van de gronden van het Luchthaventerrein en het bedrijventerrein is reeds geregeld in het eerdergenoemde bestemmingsplan Lelystad Luchthaven. In het bestemmingsplan is zoveel mogelijk uitgegaan van de teksten zoals opgenomen in het Luchthavenbesluit.

De ontwikkeling van de Luchthaven Lelystad is een van de projecten die specifiek wordt genoemd op de Bijlage I van de Crisis- en Herstelwet. Dit houdt in dat het regime van de Crisis- en Herstelwet van toepassing is op de procedure en voorbereiding van dit bestemmingsplan.

Omdat de ontwikkeling van de luchthaven op het bestaande terrein plaatsvindt, worden de grenzen van het plangebied gevormd door de geldende bestemmingsplannen “Larserknoop” en “Landelijk Gebied”. De huidige grens van de luchthaven wordt aan de zuidoostzijde gevormd door de Eendenweg. Aan de zuidwest- en noordwestzijde wordt het plangebied begrensd door het Politie Verkeers Instituut en de daarboven liggende functies. De begrenzing komt overeen met de begrenzing uit het Luchthavenbesluit. Noordoostelijk van het plangebied vindt ook de ontwikkeling van het bedrijventerrein Larserknoop plaats.

Een ieder kan binnen genoemde termijn van zes weken schriftelijk zienswijzen over het ontwerp naar voren brengen bij de gemeenteraad, Postbus 91, 8200 AB Lelystad. Voorts bestaat gedurende deze termijn de mogelijkheid mondelinge zienswijzen te geven. Hiertoe dient een afspraak te worden gemaakt met de afdeling Wabo en bestemmingsplannen, telefoonnummer 14-0320

Lelystad 9 juni 2015

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl