Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 juni 2015, nr. 768816, tot wijziging van de Regeling financiën hoger onderwijs mede in verband met wijzigingen als gevolg van de eerste suppletoire begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het begrotingsjaar 2015 en in verband met de vaststelling van de hoogte van het wettelijk collegegeld voor het studiejaar 2016/2017

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Gelet op de artikelen 2.2, vierde lid, en 4.11, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008;

Besluit:

ARTIKEL I WIJZIGING VAN DE REGELING FINANCIËN HOGER ONDERWIJS

De Regeling financiën hoger onderwijs wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 9 komt te luiden:

Artikel 9

  • 1. Het volledig wettelijk collegegeld, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, van het besluit bedraagt na toepassing van artikel 2.2, derde en vierde lid, van het besluit, voor het studiejaar 2016–2017 € 1.984.

  • 2. Het minimumbedrag van het gedeeltelijk wettelijk collegegeld, bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van het besluit bedraagt na toepassing van artikel 2.2, derde en vierde lid, van het besluit, voor het studiejaar 2016–2017 € 1.163.

B

Bijlage 1 komt te luiden:

BIJLAGE 1. BIJ ARTIKEL 3, EERSTE LID, ONDERDEEL A, VAN DE REGELING

Bedragen onderwijsopslag universiteiten, bedoeld in artikel 4.11, eerste lid, van het besluit

Universiteit

Kwaliteit

Kwetsbare opleidingen

Bijzondere voorzieningen

Totaalbedrag

00DV

Protestantse Theologische Universiteit

   

€ 274.483

€ 274.483

21PB

Universiteit Leiden

 

€ 3.181.015

€ 2.413.209

€ 5.594.224

21PC

Rijksuniversiteit Groningen

 

€ 3.856.991

€ 544.160

€ 4.401.151

21PD

Universiteit Utrecht

 

€ 6.339.116

€ 1.438.562

€ 7.777.678

21PE

Erasmus Universiteit Rotterdam

 

€ 293.997

€ 8.607.443

€ 8.901.440

21PF

Technische Universiteit Delft

 

€ 3.663.907

€ 14.598.712

€ 18.262.619

21PG

Technische Universiteit Eindhoven

 

€ 1.977.280

€ 205.570

€ 2.182.850

21PH

Universiteit Twente

 

€ 2.054.452

€ 14.892.910

€ 16.947.362

21PI

Wageningen University

   

€ 66.046

€ 66.046

21PJ

Universiteit Maastricht

 

€ 1.435.881

€ 1.990.695

€ 3.426.576

21PK

Universiteit van Amsterdam

 

€ 4.099.792

€ 3.222.778

€ 7.322.570

21PL

Vrije Universiteit Amsterdam

 

€ 2.566.987

€ 1.942.550

€ 4.509.537

21PM

Radboud Universiteit Nijmegen

 

€ 3.374.250

€ 875.102

€ 4.249.352

21PN

Universiteit van Tilburg

 

€ 481.927

€ 28.658

€ 510.585

21QO

Theologische Universiteit Apeldoorn

       

22NC

Open Universiteit

 

€ 624.364

 

€ 624.364

23BF

Universiteit voor Humanistiek

       

25AV

Theologische Universiteit Kampen

       
 

Totaal

 

€ 33.949.959

€ 51.100.878

€ 85.050.837

Bedragen onderwijsopslag universiteiten met opleidingen op het gebied van landbouw en natuurlijke omgeving, bedoeld in artikel 4.11, eerste lid, van het besluit

Universiteit

Kwaliteit

Kwetsbare opleidingen

Bijzondere voorzieningen

Totaalbedrag

21PI

Wageningen University

 

€ 15.000

€ 973.440

€ 988.440

C

Bijlage 3 komt te luiden:

BIJLAGE 3. BIJ ARTIKEL 3, TWEEDE LID, ONDERDEEL A, VAN DE REGELING

Bedragen onderwijsopslag hogescholen, bedoeld in artikel 4.11, eerste lid, van het besluit

Hogeschool

Kwaliteit

Kwetsbare opleidingen

Bijzondere voorzieningen

Totaalbedrag

00IC

Katholieke PABO Zwolle

 

€ 118.654

€ 5.188

€ 123.842

00MF

HKU

€ 18.822

€ 268.771

 

€ 287.593

01VU

Christelijke Hogeschool Windesheim

€ 122.454

€ 196.904

€ 70.039

€ 389.397

02BY

Gerrit Rietveld Academie

€ 3.968

€ 446.779

€ 32.282

€ 483.029

02NR

Hotelschool Den Haag

€ 9.555

   

€ 9.555

02NT

The Design Academy Eindhoven

€ 3.235

€ 265.777

 

€ 269.012

07GR

Avans Hogeschool

€ 139.805

€ 340.330

€ 5.188

€ 485.323

08OK

Hogeschool De Kempel

 

€ 135.605

 

€ 135.605

09OT

Iselinge Hogeschool

 

€ 71.350

 

€ 71.350

10IZ

PC Hogeschool Marnix Academie

 

€ 220.359

 

€ 220.359

14NI

Codarts, Hs voor Muziek en Dans Rotterdam

€ 4.100

€ 462.220

€ 6.640

€ 472.960

15BK

Christelijke Hogeschool De Driestar

 

€ 199.269

 

€ 199.269

21MI

HZ University of Applied Sciences

€ 21.274

€ 81.797

€ 1.195.866

€ 1.298.937

21QA

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

€ 11.486

€ 441.879

 

€ 453.365

21RI

Hogeschool Leiden

€ 38.623

€ 220.971

€ 202.871

€ 462.465

21UG

Hs Interconfessionele PABO

 

€ 165.565

€ 119.274

€ 284.839

21UI

NHTV internationaal hoger onderwijs Breda

€ 35.394

   

€ 35.394

21WN

NHL Hogeschool

€ 91.573

€ 98.944

€ 34.737

€ 225.254

22EX

Stenden Hogescholen

€ 42.016

€ 235.338

 

€ 277.354

22HH

Gereformeerde Hogeschool

€ 5.555

€ 102.098

€ 94.014

€ 201.667

22OJ

Hogeschool Rotterdam

€ 186.892

€ 564.523

 

€ 751.415

23AH

Saxion Hogescholen

€ 113.395

€ 205.773

€ 28.053

€ 347.221

23KJ

Hogeschool der Kunsten Den Haag

€ 6.727

€ 418.704

€ 6.640

€ 432.071

25BA

Christelijke Hogeschool Ede

€ 18.396

€ 114.910

€ 556.276

€ 689.582

25BE

Hanzehogeschool Groningen

€ 118.191

€ 826.503

 

€ 944.694

25DW

Hogeschool Utrecht

€ 138.099

€ 422.073

€ 374.717

€ 934.889

25JX

Hogeschool Zuyd

€ 122.767

€ 751.179

€ 10.376

€ 884.322

25KB

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

€ 133.867

€ 449.233

€ 5.188

€ 588.288

27NF

ArtEZ Hogeschool

€ 11.210

€ 730.466

 

€ 741.676

27PZ

Hogeschool INHolland

€ 107.125

€ 420.811

€ 44.151

€ 572.087

27UM

De Haagse Hogeschool

€ 157.617

€ 127.721

 

€ 285.338

28DN

Hogeschool van Amsterdam

€ 204.970

€ 195.524

€ 5.188

€ 405.682

30GB

Fontys Hogescholen

€ 161.204

€ 1.055.980

€ 126.257

€ 1.343.441

30VP

Thomas More Hogeschool

 

€ 81.008

 

€ 81.008

 

Totaal

€ 2.028.320

€ 10.437.018

€ 2.922.945

€ 15.388.283

Bedragen onderwijsopslag van hogescholen met opleidingen op het gebied van landbouw en natuurlijke omgeving, bedoeld in artikel 4.11, eerste lid, van het besluit

Hogeschool

Kwaliteit

Kwetsbare opleidingen

Bijzondere voorzieningen

Totaalbedrag

21CW

Hogeschool HAS Den Bosch

€ 13.881

 

€ 4.021.439

€ 4.035.320

27PZ

Hogeschool INHolland

€ 3.353

 

€ 980.286

€ 983.639

30HD

Hogeschool Van Hall Larenstein

€ 19.045

 

€ 4.424.595

€ 4.443.640

30TX

Vilentum Hogeschool

€ 11.342

€ 13.614

€ 3.171.317

€ 3.196.273

 

Totaal

€ 47.621

€ 13.614

€ 12.597.637

€ 12.658.872

ARTIKEL II INWERKINGTREDING

  • 1. Artikel I, uitgezonderd onderdeel A, treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2015.

  • 2. Artikel I, onderdeel A, treedt in werking met ingang van 1 september 2016.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker

TOELICHTING

ALGEMENE TOELICHTING

1. Algemeen

Met deze regeling wordt de Regeling financiën hoger onderwijs (hierna: regeling) gewijzigd. De regeling geeft uitvoering aan het Uitvoeringsbesluit WHW 2008. De aanpassingen van de regeling hangen samen met de eerste herberekening van de rijksbijdrage 2015 in overeenstemming met de eerste suppletoire begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, voorzien in juli 2015. Tevens wordt met deze regeling het collegegeld voor het studiejaar 2016–2017 bepaald.

2. Gevoerd overleg

Een ontwerp van de conceptregeling is voorgelegd aan VSNU, Vereniging Hogescholen en Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU).

3. Uitvoerings- en handhaafbaarheidstoets

DUO acht de regeling uitvoerbaar en handhaafbaar.

4. Financiële gevolgen

De wijzigingen in deze regeling hebben geen gevolgen voor de Rijksbegroting. Wijziging mede vanwege de tweede suppletoire (ontwerp-) begroting 2015 kan op grond van artikel 2.5, vierde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek nog leiden tot nadere bepaling van de in deze regeling opgenomen bedragen met betrekking tot de onderwijsopslagen.

5. Gevolgen administratieve lasten

De regeling heeft geen gevolgen voor administratieve lasten.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel I Wijziging van de Regeling financiën hoger onderwijs

A

Op grond van artikel 2.2, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 wordt het wettelijk collegegeld (gedeeltelijk en volledig) voor het studiejaar 2016/2017 aangepast aan de hand van de consumentenprijsindex. Onder de consumentenprijsindex wordt verstaan: de consumentenprijsindex ‘reeks alle huishoudens’ zoals vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Alle bedragen die van toepassing zijn op het studiejaar 2016/2017 worden voor afronding verhoogd met € 22,– (artikel 2.2, derde lid, van het besluit). De som wordt vermenigvuldigd met 117,01 (indexcijfer april 2015) en gedeeld door 116,35 (indexcijfer april 2014). De hieruit resulterende bedragen zijn afgerond opgenomen in deze regeling conform het onderstaande overzicht voor het studiejaar 2016/2017; zij vervangen de bedragen voor het studiejaar 2015/2016.

 

2015/2016

2016/2017

Afgerond

Niet-afgerond

Verhoging

Na indexering

Afgerond

Volledig wettelijk collegegeld en maximumbedrag gedeeltelijk wettelijk collegegeld.

€ 1.951

€ 1950,75

€ 22

€ 1.983,95

€ 1.984

Minimumbedrag gedeeltelijk wettelijk collegegeld.

€ 1.135

€ 1.134,71

€ 22

€ 1.163,27

€ 1.163

B

Dit onderdeel betreft de aanpassing van bedragen opgenomen in bijlage 1 ‘bedragen onderwijsopslag universiteiten’ onder de noemer bijzondere voorzieningen om de volgende redenen:

  • a. aan de onderwijsopslag van Universiteit Leiden is € 18.320 toegevoegd vanwege de kosten van die universiteit met betrekking tot de HO-tour van 2 februari 2015 (brief van 1 april 2015 met kenmerk 748746).

  • b. aan de onderwijsopslag van Universiteit Maastricht is € 18.231 toegevoegd vanwege de kosten van die universiteit met betrekking tot de HO-tour van 24 november 2014 (brief van 11 maart 2015 met kenmerk 696165).

  • c. aan de onderwijsopslag van Universiteit Utrecht is in 2015 € 200.000 en in 2016 € 200.000 toegevoegd vanwege onderwijstaken met betrekking tot alternatieven dierproeven en beleidsondersteuning. Tot eind 2014 heeft het Departement Dier in Wetenschap & Maatschappij van de Faculteit Diergeneeskunde deze onderwijstaken uitgevoerd voor het Nationaal Kenniscentrum alternatieven voor dierproeven, dat op 18 december 2014 is opgeheven (brief van 15 april 2015 met kenmerk 748073).

C

Dit onderdeel betreft de aanpassing van bedragen opgenomen in bijlage 3 bedragen onderwijsopslag hogescholen onder de noemer kwetsbare opleidingen om de volgende reden:

  • a. aan de onderwijsopslag van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen is € 14.159 toegevoegd vanwege de kosten van die hogeschool met betrekking tot de HO-tour van 29 oktober 2014 (brief van 26 november 2014 met kenmerk 693077).

Artikel II Inwerkingtreding

Artikel I, uitgezonderd deel A, van de regeling treedt met terugwerkende kracht in werking per 1 januari 2015 in verband met de verstrekking van de rijksbijdrage voor het gehele begrotingsjaar 2015.

De bepaling inzake het collegegeld treedt in werking per 1 september 2016.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker

Naar boven