Gehandicaptenparkeerplaats Grachterstraat 53 Kerkrade
Logo Kerkrade
Burgemeester en wethouders van Kerkrade;
gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990) en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW)
Overwegende dat:
door mevr. L. van ‘t Hoff, wonende Grachterstraat 53 in Kerkrade, is verzocht een gehandicaptenparkeerplaats nabij de woning te reserveren;
de verzoeker in het bezit is van een geldige gehandicaptenparkeerkaart als bestuurder;
de verzoeker geen gelegenheid heeft op eigen terrein een parkeerplaats te realiseren;
het besluit beoogt weggebruikers en passagiers te beschermen, zoals bedoeld in artikel 2, lid 1 van de WVW 1994;
deze maatregel op grond van het bepaalde in artikel 15, lid 1 van de WVW 1994, wordt genomen op grond van een verkeersbesluit;
overleg is gevoerd met de verkeerscoördinator van de politieregio Limburg-Zuid conform artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);
gelet op de bepalingen van de WVW 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV), het BABW en de Algemene wet bestuursrecht;
mede gelet op de “Mandaat-, volmacht- en machtigingsregeling College Kerkrade 2013”met bijbehorende lijst en wel paragraaf 3 (3.5.1. t/m 3.5.9.) inzake verkeer;
BESLUITEN
Door plaatsing van bord E6, bijlage 1 van het RVV, met kenteken op onderbord, een parkeerplaats in de onmiddellijke nabijheid van de woning Grachterstraat 53 als gehandicaptenparkeerplaats te reserveren.
Kerkrade, 02 juni 2015
Namens het college,
Het wnd. hoofd Afdeling Stedelijke Ontwikkeling,
Ir. A.M.G.L. Passau.
Publicatie in de Staatscourant en geZIEN Kerkrade van 10 juni 2015.
Openstaande rechtsgang
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kun nen belanghebbenden bij het college van burgemeester en wethouders van Kerkrade bezwaar maken tegen dit besluit. U dient uw bezwaarschrift uiterlijk zes weken na de datum van bekendmaking te versturen naar de gemeente Kerkrade, t.a.v. de Centrale Bezwaarschriften Commissie, Postbus 600, 6460 AP Kerkrade. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en tenminste de naam en adres van de indieners, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar bevatten.
De stukken liggen vanaf donderdag 11 jun i 201 5 tot en met woensdag 22 ju l i 201 5 ter inzage bij de centrale balie op de begane grond van het Stadskantoor , Markt 33 te Kerkrade.
Naar boven