Experimenteerregeling voor de luchthaven Schiphol in verband met de overschrijding van de grenswaarde geluid in handhavingspunt 33, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Van 12 juni tot en met 10 juli 2015 ligt de experimenteerregeling voor het werken met de regels voor het strikt geluidpreferentieel baangebruik volgens het nieuwe normen- en handhavingstelsel voor de luchthaven Schiphol ter inzage.

Doel experimenteerregeling

Deze experimenteerregeling heeft tot doel te voorkomen dat de grenswaarde in handhavingspunt 33 als gevolg van het vliegen volgens de regels voor het strikt geluidpreferentieel baangebruik in gebruiksjaar 2015 wordt overschreden.

Nieuw normen- en handhavingstelsel

Van 1 november 2010 tot 1 november 2012 is het experiment met het nieuwe normen- en handhavingstelsel voor de luchthaven Schiphol uitgevoerd. Het nieuwe stelsel gaat uit van het zogeheten ‘geluidpreferentieel’ baangebruik, waarbij de start- en landingsbanen ingezet worden, die voor de omgeving het minst overlast geven. Dit zijn de Polderbaan en de Kaagbaan. Aan de Alderstafel is afgesproken om na afloop van het experiment te blijven vliegen volgens de regels van het nieuwe stelsel, vooruitlopend op de verankering van dat stelsel in de wet- en regelgeving. Dit houdt in dat ook in de periode van 1 november 2014 tot en met 31 oktober 2015 de voor de omgeving meest geluidpreferente start- en landingsbanen (Polderbaan en Kaagbaan) worden ingezet. In de situatie waarin wordt gevlogen volgens het nieuwe stelsel wordt van de sector verwacht dat zij vliegt volgens de regels voor het geluidpreferentieel baangebruik en ook bij een dreigende overschrijding van de grenswaarden voor de geluidbelasting in de handhavingspunten niet afwijkt van deze regels. De experimenteerregeling maakt dit mogelijk, door voor het gebruiksjaar 2015 de grenswaarden te verhogen in de op dit moment nog geldende handhavingspunten. Daardoor hoeft Schiphol geen sturende maatregelen te nemen die strijdig zijn met de regels van het nieuwe stelsel als er grenswaarden in de handhavingspunten dreigen te worden overschreden.

De experimenteerregeling

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft in haar Handhavingsrapportage Schiphol van 3 maart 2015, dat gaat over gebruiksjaar 2014, formeel vastgesteld dat er in het gebruiksjaar 2014 in handhavingspunt 33 sprake is geweest van een overschrijding van de grenswaarde geluid.

Het gaat hierbij om een handhavingspunt ten zuidwesten van de Kaagbaan dat voornamelijk onder invloed staat van startend verkeer van deze baan.

Als na afloop van een gebruiksjaar blijkt dat een overschrijding van de grenswaarde in een of meer handhavingspunten heeft plaatsgevonden, als gevolg van strikt geluidpreferentieel baangebruik, worden er voor het daaropvolgende gebruiksjaar via een procedure vervangende grenswaarden vastgesteld. De vervangende grenswaarden voor gebruiksjaar 2015 worden nu geregeld in deze experimenteerregeling. Hiermee wordt beoogd te voorkomen dat de grenswaarde in handhavingspunt 33 in gebruiksjaar 2015 opnieuw wordt overschreden.

Wetgeving nieuw normen- en handhavingstelsel Schiphol

Voor het verankeren van het nieuwe stelsel in de wet- en regelgeving loopt een aparte procedure. Binnen die procedure worden ook documenten voor inspraak ter inzage gelegd. Zo zal, ongeveer gelijktijdig met het ter inzage leggen van de experimenteerregeling, de Notitie reikwijdte en detailniveau voor de milieueffectrapportage van de luchthaven Schiphol ter inzage worden gelegd.

Hoe kunt u reageren?

Op grond van de Wet luchtvaart kan eenieder een zienswijze op de experimenteerregeling indienen van 12 juni tot en met 10 juli 2015. Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur digitaal. Dat kan via www.platformparticipatie.nl/experimenteerregeling. Schriftelijk reageren kan ook. U kunt uw zienswijze sturen naar Directie Participatie, Experimenteerregeling, Postbus 30316, 2500 GH Den Haag.

In uw zienswijze kunt u ingaan op alle onderdelen van de experimenteerregeling. We stellen het op prijs als u aangeeft op welk onderdeel u reageert en uw zienswijze onderbouwt met argumenten.

U kunt, bijvoorbeeld, ingaan op de vraag:

  • Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpregeling?

Waar kunt u de experimenteerregeling inzien?

Uitgebreide informatie over de experimenteerregeling is beschikbaar op www.platformparticipatie.nl onder het kopje ‘actuele zienswijzenprocedures’. Hier vindt u onder andere alle documenten van de experimenteerregeling, inclusief de wettelijke procedure.

De experimenteerregeling en de onderliggende documenten kunt u van 12 juni tot en met 10 juli 2015 tevens inzien op de volgende locaties:

  • Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Plesmanweg 1-6 te Den Haag;

  • Omgevingsraad Schiphol (ORS), Polarisavenue 85 B (Transpolisgebouw) te Hoofddorp.

Meer informatie?

Hebt u na het bezoeken van de website nog vragen over de experimenteerregeling? Dan kunt u bellen met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, directie Luchtvaart, telefoon 070 456 73 40. Voor vragen over de procedure kunt u terecht bij de Directie Participatie, telefoon 070 456 89 99.

Naar boven