Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Eijsden-MargratenStaatscourant 2015, 155Ruimtelijke plannen

Logo Eijsden-Margraten
Ontwerpomgevingsvergunning Bovenstraat 38, 6255 AV Noorbeek, Eijsden-Margraten

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten maken bekend dat de volgende ontwerpbeschikking ter inzage ligt voor:

  • het wijzigen van het gebruik van de stal naar ijssalon en het aanleggen van parkeerplaatsen op het perceel kadastraal bekend gemeente Margraten Sectie X nummer: 187, plaatselijk bekend als Bovenstraat 38, 6255 AV Noorbeek.

De ontwerp omgevingsvergunning betreft de activiteit “het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan” als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), in samenhang met artikel 2.12 lid 1 onder a onder 3 van de Wabo.

Ter inzage

De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen voor iedereen ter inzage van donderdag 8 januari 2015 tot en met woensdag 18 februari 2015 in het gemeentehuis te Margraten. Voor inzage kunt u contact opnemen met het KlantContactCentrum, telefoonnummer 043 458 8488.

Daarnaast is het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken te raadplegen via: http://ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/NL.IMRO.1903.OMGBUI1031-ON01.

Zienswijzen

Binnen de terinzagetermijn kunnen door belanghebbenden zienswijzen over de ontwerpbeschikking naar voren worden gebracht. Een zienswijze kan niet worden ingediend langs elektronische weg (fax, e-mail, sms, etc.)

Een schriftelijke zienswijze kan worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten. De zienswijze kan ook mondeling worden ingediend. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze of voor nadere informatie dient u een afspraak te maken met mevrouw S. Olischlager, telefoonnummer 043 458 8488.

Eijsden-Margraten, 7 januari 2015