Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Amsterdam - Nieuw-WestStaatscourant 2015, 15497Ruimtelijke plannen

Logo Amsterdam - Nieuw-West
Kennisgeving voornemen voorbereiding bestemmingsplan Zuidwest Kwadrant, Amsterdam - Nieuw-West

Het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie Nieuw-West maakt ingevolge artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), het volgende bekend:

Het gemeentebestuur van Amsterdam heeft het voornemen om het bestemmingsplan Zuidwest Kwadrant voor te bereiden. Het plangebied van het bestemmingsplan wordt gevormd door:

  • aan de westzijde: het hart van de Baden Powellweg;

  • aan de noordzijde: het hart van de Tussen Meer;

  • aan de oostzijde: het midden van de waterloop Hoekenesgracht;

  • aan de zuidzijde: het midden van de waterloop Slotervaart

Doel van het bestemmingsplan ‘Zuidwest Kwadrant’ is om een actueel toetsingskader te creëren voor het plangebied. In het gebied spelen geen grootschalige ontwikkelingen en zal daarom overwegend conserverend worden bestemd. Met dit bestemmingsplan wordt het beleid vertaald in een actuele juridisch planologische regeling

Op grond van artikel 1.3.1 lid 2 Bro melden wij dat geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen over het voornemen naar voren te brengen, er geen stukken betreffende het voornemen ter inzage worden gelegd en er geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen over dit voornemen.

Wanneer het bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd, wordt de kennisgeving van de ter inzage legging in ieder geval gepubliceerd op www.amsterdam.nl. In het geval van vragen kan contact worden opgenomen met Ruimte en Duurzaamheid, team Nieuw-West, dhr. M. Neerincx via telefoonnummer 14 020.

Amsterdam, 10 juni 2015

Dagelijks bestuur van de bestuurscommissie Nieuw-West A. Baâdoud, voorzitter

H. Wink, secretaris