Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Amsterdam - Nieuw-WestStaatscourant 2015, 15492Ruimtelijke plannen

Logo Amsterdam - Nieuw-West
Kennisgeving voornemen voorbereiding bestemmingsplan Geuzenveld-West 2015, Amsterdam - Nieuw-West

Het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie Nieuw-West maakt ingevolge artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), het volgende bekend:

Het gemeentebestuur van Amsterdam heeft het voornemen om het bestemmingsplan Geuzenveld-West 2015voor te bereiden. Het plangebied van het bestemmingsplan wordt gevormd door:

aan de westkant door de Bok de Korverweg en Sportpark de Eendracht (ter hoogte van de P.J. Oudstraat)

aan de oostkant door het hart van de watergang gelegen langs de de Pieter Postsingel/Cornelis Outshoornstraat/Cort van der Lindenkade

aan de noordkant door het hart van de watergang grenzend aan de noordkant van de Binnenpolderringdijk Noord

aan de zuidkant door het fietspad langs de Nico Broekhuysenweg ten Zuiden van park ‘De Kuil’.

Doel van de herziening is het bieden van een actueel juridisch toetsingskader voor het gebruik van gronden en voor de bouwmogelijkheden daarop. Dit is van belang omdat het bestemmingsplan toetsingskader is voor omgevingsvergunningen en rechtszekerheid moet bieden voor de burger.

Op grond van artikel 1.3.1 lid 2 Bro melden wij hier dat geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen over het voornemen naar voren te brengen, er geen stukken betreffende het voornemen ter inzage worden gelegd en er geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen over dit voornemen.

Wanneer het bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd, wordt de kennisgeving van de ter inzage legging in ieder geval gepubliceerd op www.amsterdam.nl. In het geval van vragen kan contact worden opgenomen met Ruimte en Duurzaamheid, team Nieuw-West, dhr. F. van Beek via telefoonnummer 14 020.

Amsterdam, 10 juni 2015

dagelijks bestuur van de bestuurscommissie Nieuw-West A. Baâdoud, voorzitter

H. Wink, secretaris