Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Amsterdam - Nieuw-WestStaatscourant 2015, 15490Ruimtelijke plannen

Logo Amsterdam - Nieuw-West
Kennisgeving Voornemen voorbereiding bestemmingsplan De Aker, Amsterdam – Nieuw-West

Het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie Nieuw-West maakt ingevolge artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), het volgende bekend:

Het gemeentebestuur van Amsterdam heeft het voornemen om het bestemmingsplan De Aker voor te bereiden. Het plangebied van het bestemmingsplan wordt gevormd door:

  • aan de westzijde: de westzijde van de wijkontsluitingsweg T106/Ookmeerweg (aansluitend op bestemmingsplan Lutkemeerpolder);

  • aan de noordzijde: het midden van de waterloop aan het Hogeboomspad;

  • aan de noordoostzijde: het midden van de Baden Powellweg;

  • aan de zuidoostzijde: het midden van de Slotervaart;

  • aan de zuidzijde: het midden van de Ringvaart

Gelet op de huidige wet- en regelgeving is het noodzakelijk een bestemmingsplan in procedure te brengen dat voorziet in een actuele planologische en juridische regeling voor het gebied. Dit plan beoogt hierin te voorzien. Het doel van het plan is vooral conserverend van aard. Dat wil zeggen dat het plan in hoofdzaak de bestaande bouw- en gebruiksrechten vastlegt.

Op grond van artikel 1.3.1 lid 2 Bro melden wij dat geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen over het voornemen naar voren te brengen, er geen stukken betreffende het voornemen ter inzage worden gelegd en er geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen over dit voornemen.

Wanneer het bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd, wordt de kennisgeving van de ter inzage legging in ieder geval gepubliceerd op www.amsterdam.nl. In het geval van vragen kan contact worden opgenomen met Ruimte en Duurzaamheid, team Nieuw-West, dhr. F. van Beek via telefoonnummer 14 020.

Amsterdam, 10 juni 2015

Dagelijks bestuur van de bestuurscommissie Nieuw-West A. Baâdoud, voorzitter

H. Wink, secretaris