Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Amsterdam - Nieuw-WestStaatscourant 2015, 15476Ruimtelijke plannen

Logo Amsterdam - Nieuw-West
Kennisgeving Voornemen voorbereiding bestemmingsplan Johan Huizingalaan 761-763, Amsterdam – Nieuw-West

Het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie Nieuw-West maakt ingevolge artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), het volgende bekend:

Het gemeentebestuur van Amsterdam heeft het voornemen om het bestemmingsplan Johan Huizingalaan 761-763 voor te bereiden. Het plangebied van dit bestemmingsplan ligt in het zuidwesten van Amsterdam in stadsdeel Nieuw-West. Het plangebied betreft de percelen Johan Huizingalaan 761-763 en de percelen Henk Sneevlietweg 2 en 4. Het plangebied wordt in het noorden begrensd door de Henk Sneevlietweg en het perceel Johan Huizingalaan 759, in het oosten door de spoorlijn Sloterdijk-Schiphol, in het zuiden door het perceel Johan Huizingalaan 765 en in het westen door de Johan Huizingalaan.

De voorliggende bestemmingsplanherziening heeft tot doel de bestemming van Johan Huizingalaan 761 en 763 te flexibiliseren naar een mix van werken, wonen en voorzieningen.

Op grond van artikel 1.3.1 lid 2 Bro melden wij dat het plan in de fase van planvoorbereiding zit. Daarom is er nog geen gelegenheid zienswijzen over het voornemen naar voren te brengen, worden geen stukken betreffende het voornemen ter inzage gelegd en wordt geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over dit voornemen.

Wanneer het bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd, wordt de kennisgeving van de ter inzage legging in ieder geval gepubliceerd op www.amsterdam.nl. In het geval van vragen kan contact worden opgenomen met Ruimte en Duurzaamheid, team Nieuw-West, mw. M. Hettinga via telefoonnummer 14 020.

Amsterdam, 10 juni 2015.

Dagelijks bestuur van de bestuurscommissie Nieuw-West A. Baâdoud, voorzitter

H. Wink, secretaris