Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Veiligheid en JustitieStaatscourant 2015, 15343Convenanten

Convenant samenwerking Ministerie van Veiligheid en Justitie en Stichting Exameninstelling Toezicht en Handhaving

Partijen;

De minister van Veiligheid en Justitie, handelend in de hoedanigheid van bestuursorgaan, te dezen vertegenwoordigd door:

• mw. mr. J. Schipper-Spanninga, directeur Directie Rechtsbestel – onderdeel van het Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving;

• mw. C.A.J.F. Verheij, Algemeen directeur Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit en Screening van het Directoraat-Generaal Jeugd en Sanctietoepassing, en hierna te noemen: Justis;

en

Stichting Exameninstelling Toezicht en Handhaving, te dezen vertegenwoordigd door mw. W.J.L. Buijs-Glaudemans, Bestuursvoorzitter, en hierna te noemen: Stichting ExTH

Gelet op,

de in de artikelen 2 en 16 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar (hierna: Bbo) vastgelegde bekwaamheidseis waar de buitengewoon opsporingsambtenaar (hierna: boa) aan dient te voldoen;

de in onderdeel 2.2.4 van de Circulaire buitengewoon opsporingsambtenaar (hierna: Cbo) vastgelegde mogelijkheid om een ontheffing van de bekwaamheidseis aan te vragen;

de bepaling in artikel 35, eerste lid, onder b, van het Bbo dat de opsporingsbevoegdheid vervalt met ingang van de dag na de datum waarop is vastgesteld dat de bekwaamheid voor het uitoefenen van opsporingsbevoegdheden niet meer aanwezig is;

Overwegen het volgende,

dat de minister van Veiligheid en Justitie en Stichting ExTH op 24 mei 2012 een intentieverklaring hebben getekend strekkende tot verbetering van de kwaliteit van de examinering van de basisbekwaamheden en van de permanente her- en bijscholing van buitengewone opsporingsambtenaren (hierna: boa);

dat hiertoe afspraken zijn gemaakt, inhoudende dat Stichting ExTH de regie heeft op de inhoud en uitvoering van de examens voor boa;

dat met de circulaire Bekwaamheid BOA 2012 (hierna: circulaire bekwaamheid) een nieuwe opleidingssystematiek onder de auspiciën van Stichting ExTH ingevoerd is die met zich meebrengt dat alleen Stichting ExTH op de hoogte is van de succesvol door boa’s doorlopen permanente her- en bijscholing (hierna PHB) in de domeinen I en III;

dat het ten behoeve van de uitvoering van zijn toebedeelde taak terzake boa, noodzakelijk is dat Justis advies krijgt van Stichting ExTH over door boa gevraagde ontheffingen voor de bekwaamheidseis alsook gegevens over welke boa voldoet aan de bekwaamheidseisen voor de opsporingsbevoegdheid van boa;

dat het daarnaast voor een goede samenwerking tussen alle partijen belangrijk is om periodiek overleg te laten plaatsvinden;

Spreken het volgende af,

Artikel 1. Definities

In dit convenant wordt verstaan onder:

a. Onze Minister:

de minister van Veiligheid en Justitie;

b. titel van opsporingsbevoegdheid:

de rechtsgrond die de bevoegdheid tot opsporen bepaalt van de boa, zoals bedoeld in artikel 3 van het Bbo;

c. akte van opsporingsbevoegdheid:

de akte van opsporingsbevoegdheid, bedoeld in artikel 142, eerste lid, onder a, van het Wetboek van Strafvordering;

d. werkgever:

de werkgever van de boa;

e. bewijs van bekwaamheid:

een bewijs van het met goed gevolg afgelegd hebben van het door Onze Minister goedgekeurde examen;

f. persoonsgegeven:

een gegeven, als bedoeld in artikel 1, onder a, van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 2. Doel

Het doel van dit convenant is om werkafspraken af te spreken en vast te leggen over:

 • a. de advisering van Justis door Stichting ExTH ten aanzien van gevraagde (gedeeltelijke) ontheffingen voor de bekwaamheidseisen van de boa;

 • b. de uitwisseling van gegevens over de boa in domein I en III tussen Justis en Stichting ExTH, zodat Justis het ontbreken van de bekwaamheid van de boa kan vaststellen.

Het convenant heeft tevens tot doel periodiek overleg tussen de directeur van de Directie Rechtsbestel en Justis enerzijds en Stichting ExTH te formaliseren.

Tot slot heeft het convenant tot doel de rol van Stichting ExTH bij de publicatie en nadere uitwerking van de bijbehorende kennis- en vaardigheidselementen voor boa vast te leggen.

Artikel 3. Beleidsoverleg

Tussen de Directie Rechtsbestel, Justis en Stichting ExTH zal er halfjaarlijks of vaker indien noodzakelijk overleg plaatsvinden over het convenant en de uitvoering daarvan.

Artikel 4. Publicatie en aanpassing kennis- en vaardigheidselementen

Stichting ExTH is verantwoordelijk voor publicatie van een nadere uitwerking van de kennis- en vaardigheidselementen voor zowel de basisbekwaamheid boa als de PHB in voornoemde domeinen. Stichting ExTH zal deze uitwerking publiceren op haar website. Tevens zal Stichting ExTH jaarlijks per 1 mei de betreffende kennis- en vaardigheidselementen aanpassen aan de actualiteit en waar nodig de Directie Rechtsbestel adviseren over de eisen aan de bekwaamheid.

Artikel 5. Advies ten behoeve van ontheffingsaanvragen

Artikel 5.1 Verzoek

Om tot een goed oordeel over gevraagde ontheffingen voor de bekwaamheidseisen voor boa te komen, vraagt Justis advies aan Stichting ExTH over door een boa gevolgde opleiding(en). Justis zal dit advies meewegen in zijn beoordeling van een aanvraag.

Artikel 5.2 Werkwijze en doorlooptijd

Justis stuurt een verzoek om advies per email naar Stichting ExTH en kan daarbij persoonsgegevens van een boa vermelden, zijnde de voor- en achternaam en geboortedatum. Binnen een doorlooptijd van vijf werkdagen stuurt Stichting ExTH per email een advies naar Justis. De emailadressen van beide partijen staan vermeld in de bijlage bij dit convenant.

Indien nodig volgt na het verstrijken van de doorlooptijd een rappelbericht.

Artikel 6. Gegevensuitwisseling ten behoeve van vaststelling van bekwaamheid Boa

Artikel 6.1 Werkwijze, doorlooptijd en beveiliging gegevens

Justis stuurt op de eerste werkdag van elke kalendermaand een versleuteld en beveiligd bestand met gegevens per email naar Stichting ExTH. Stichting ExTH stuurt het bestand, aangevuld met de mededelingen omtrent bekwaamheid voor de laatste werkdag van de maand versleuteld en beveiligd per email retour naar Justis. De emailadressen van beide partijen staan vermeld in de bijlage bij dit convenant.

Indien nodig volgt na het verstrijken van de doorlooptijd een rappelbericht.

De wijze van versleuteling wordt in de bijlage van dit convenant nader beschreven, maar voldoet minimaal aan de eisen van het beveiligingsniveau ‘departementaal vertrouwelijk’.

Artikel 6.2 Startdatum

De gegevensuitwisseling tussen Justis en Stichting ExTH start op 1 april 2015.

Artikel 6.3 Welke gegevens

Justis voorziet Stichting ExTH van de volgende gegevens:

 • persoonsgegevens van de boa, te weten volledige voor- en achterna(a)m(en) en geboortedatum;

 • het boa-aktenummer;

 • de datum geldigheid akte;

 • de naam, het adres en de vestigingsplaats van de werkgever; en

 • het betreffende domein van de opsporingsbevoegdheid.

Stichting ExTH geeft Justis vervolgens de essentiële duiding van de door de boa gevolgde/te volgen opleiding en de mededeling dat bekwaamheid aan- dan wel afwezig is.

Justis baseert zich bij de vaststelling of de opsporingsbevoegdheid is komen te vervallen op de mededeling dat de bekwaamheid afwezig is.

Artikel 7. Vernietiging

De persoonsgegevens als bedoeld in artikel 5.2 en het bestand als bedoeld in artikel 6.1 worden door Stichting ExTH vernietigd, uiterlijk twee dagen nadat advies is uitgebracht ten behoeve van ontheffingsaanvragen dan wel de bekwaamheid van de Boa is vastgesteld.

Artikel 8. Escalatie en geschillen

Indien Justis en/of Stichting ExTH problemen ervaren inzake de volledigheid en/of tijdigheid van de gegevensverstrekking of advisering treden zij hierover met elkaar op het aangewezen niveau in overleg. De contactpersonen van beide partijen staan vermeld in de bijlage bij dit convenant.

Alle geschillen in verband met dit convenant worden in goed onderling overleg tussen de partijen beslecht.

Artikel 9. Afdwingbaarheid

Dit convenant is niet in rechte afdwingbaar.

Artikel 10. Financiële aspecten

Kosten die Justis en/of Stichting ExTH maken in verband met de advisering en gegevensuitwisseling komen voor eigen rekening.

Justis stelt kosteloos aan Stichting ExTH de benodigde software beschikbaar waarmee voornoemd gegevensbestand kan worden geopend voor bewerking en weer vergrendeld voor terugzending naar Justis.

Artikel 11. Slotbepalingen

 • a. Dit convenant ontslaat Justis en Stichting ExTH niet van hun eigen verantwoordelijkheden die voortvloeien uit wet- en regelgeving.

 • b. Dit convenant vervangt eerder gemaakte afspraken.

 • c. Dit convenant omvat een bijlage, deze vormt een integraal onderdeel van de in dit convenant gemaakte werkafspraken. In de bijlage staan de contactpersonen weergegeven alsmede overige (proces)informatie, voorafgegaan door een toelichting.

 • d. Elke partij kan de andere partij schriftelijk verzoeken dit convenant te wijzigen. Wijzigingen van en/of aanvullingen op dit convenant en bijbehorende bijlage behoeven de instemming van de partijen.

 • e. Dit convenant kan, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, door de partijen worden opgezegd. Opzegging schriftelijk en onder vermelding van de reden hiervoor.

 • f. Ingeval van beëindiging van het convenant krachtens opzegging is geen van de partijen jegens een andere partij schadeplichtig.

 • g. Dit convenant treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening van dit convenant en wordt voor onbepaalde tijd aangegaan

 • h. Dit convenant en bijbehorende bijlage zullen worden gepubliceerd in de Staatscourant.

Aldus overeengekomen en in meervoud ondertekend te ’s-Gravenhage, 13 mei 2015

J. Schipper-Spanninga Directeur Directie Rechtsbestel

C.A.J.F. Verheij Algemeen directeur Justis

W.J.L. Buijs-Glaudemans Bestuursvoorzitter Stichting ExTH

BIJLAGE CONVENANT SAMENWERKING MINISTERIE VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE EN STICHTING EXTH

Toelichting

Achtergronden

Ingevolge de circulaire bekwaamheid is een nieuwe opleidingssystematiek van kracht per zes maanden na 1 oktober 2012. In de circulaire bekwaamheid is het volgende geregeld: ‘in overleg met boa-werkgevers, de direct toezichthouders, de toezichthouders en andere betrokken partners zijn aanvullende bekwaamheidseisen ontwikkeld die per 1 oktober 2012 verplicht worden gesteld en geëxamineerd onder de auspiciën van Stichting ExTH met inachtneming van de overgangstermijn van zes maanden’.

Per deze datum dienen boa in de Openbare ruimte (domein I) nog één maal het basisexamen te behalen voor de verlenging van hun akte. Na de eerstkomende verlenging dient een modulair opgebouwd traject van permanente her- en bijscholing (PHB) te worden doorlopen om de boa-bevoegdheid te kunnen behouden. De boa Openbare ruimte dienen vier modules in de looptijd van hun akte met een voldoende resultaat te hebben doorlopen om na vijf jaar de titel van opsporingsbevoegdheid te mogen verlengen. Als deze vier modules niet worden behaald binnen deze periode wordt de titel van opsporingsbevoegdheid niet verlengd. De boa kan in het vijfde jaar herkansen voor maximaal één module. Dat betekent dat bij het niet behalen van één module binnen twee jaar er niet voldaan wordt aan de bekwaamheidseis en de titel van opsporingsbevoegdheid daarmee zal komen te vervallen.

Voor de boa in Onderwijs (domein III) met een akte die na 1 januari 2014 afloopt, geldt eveneens dat zij voor de eerstkomende verlenging van hun akte versneld voormeld traject van PHB moeten doorlopen. Dat betekent ook in het domein Onderwijs dat bij het niet behalen van één module binnen twee jaar er niet voldaan wordt aan de bekwaamheidseis en de titel van opsporingsbevoegdheid daarmee zal komen te vervallen.

Probleem

De titel van opsporingsbevoegdheid zal dus komen te vervallen als vastgesteld wordt dat niet aan de bekwaamheidseisen is voldaan, hetgeen alleen bekend is bij Stichting ExTH. Justis heeft geen manier om hierachter te komen en kan daarom de hem toebedeelde wettelijke taak niet afdoende uitvoeren.

Oplossing

Stichting ExTH geeft aan Justis aan wanneer door de boa domein I en III niet aan de opleidingseisen wordt voldaan. Justis kan hierdoor de administratie rondom het vervallen van de opsporingsbevoegdheid bijhouden.

Doorontwikkeling

Justis en Stichting ExTH streven ernaar om voor een effectievere dienstverlening in de nabije toekomst te werken aan een verder geautomatiseerde verstrekking van gegevens over de bekwaamheid van de boa. De reden hiervoor is gelegen in het feit dat zonder verdere automatisering de analyse van de examengegevens door Stichting ExTH een tijdrovende en derhalve kostbare handeling is met kans op fouten. De uiteindelijke ambitie is het rechtstreeks met een systeem of applicatie kunnen inzien van de opleidingsregisters van Stichting ExTH door Justis.

Advisering bij ontheffing van bekwaamheid

Werkgevers kunnen bij Justis vragen om (gedeeltelijke) ontheffing van de bekwaamheidseis voor boa. Een aanvraag om ontheffing van de bekwaamheidseis kan voor één, voor alle of voor een deel van de bij een werkgever in dienst zijnde boa worden gedaan. Op basis van de aanvraag wordt bij afzonderlijke beschikking dan wel bij categoriale aanwijzing door Justis een besluit genomen. Om tot een goed oordeel over de gevraagde ontheffing te komen vraagt Justis inhoudelijk advies aan Stichting ExTH over de inhoud en het niveau van de gevolgde opleidingen.

Uitwerking werkafspraken gegevensuitwisseling

Benodigde gegevens

 

Attribuut

Vormgeving

Reden/noodzakelijkheid

Van Justis aan Stichting ExTH

Naam

Volledige voornamen en achternaam

Identificatie

Geboortedatum

Datum

Identificatie

Aktenummer

Alfanumeriek

Identificatie, primaire sleutel registratie

Datum geldigheid akte

Datum

Ter duiding tot wanneer iemand opleiding kan volgen

Naam, adres en vestigingsplaats werkgever

Tekst: bedrijfsnaam werkgever en vestigingsadres en -plaats

Omdat werkgever verantwoordelijk is voor opleidingen en zodoende dus gerappelleerd moet worden.

Betreffende Domein opsporingsbevoegdheid

Numeriek: 1 of 3

Domein I en III zijn nu verplicht. Domein II (Milieu) volgt mogelijkerwijs in de nabije toekomst

     
 

Attribuut

Vormgeving

Reden/noodzakelijkheid

Van Stichting ExTH aan Justis

Naam

Volledige voornamen en achternaam

Zoals boven

Geboortedatum

Datum

Zoals boven

Aktenummer

Numeriek

Zoals boven

Datum geldigheid Akte

Datum

Zoals boven

Naam, adres en vestigingsplaats werkgever

Tekst: bedrijfsnaam werkgever en vestigingsadres en -plaats

Zoals boven

Betreffende Domein opsporingsbevoegdheid

Numeriek: 1 of 3

Zoals boven

Duiding volgen opleiding

Tekst: G,O,R, (groen: geen probleem, oranje: bijscholing noodzakelijk, rood: bekwaamheid afwezig)

Rood: Hierop moet Justis zich baseren voor het vaststellen dat de opsporingsbevoegdheid is komen te vervallen.

Oranje: ter rappelleren werkgever.

     

Randvoorwaarden beveiliging

De gegevensbestanden worden middels het programma Eclips™ versleuteld en beveiligd. Justis stelt aan Stichting ExTH de benodigde software (Eclips™) beschikbaar waarmee het gegevensbestand kan worden geopend en bewerkt en weer vergrendeld voor terugzending aan Justis. Met de gekozen beveiliging wordt aan de eisen van het Besluit Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst Bijzondere Informatie 2013 voldaan, op het documentniveau ‘departementaal vertrouwelijk’.

Contactpersonen en emailadressen

 

Email

Eerste lijn

Escalatie

Stichting ExTH

PHBregistratieBOA@exth.nl

[...]

[...]

Justis

Boa@minvenj.nl

[...]

[...]

Directie Rechtsbestel

 

[...]

 

De contactpersonen in de eerste lijn vormen het loket. Vragen of problemen ten aanzien van de gegevensverstrekking zullen door hen binnen de eigen organisaties worden doorgezet, afhankelijk van de technische of complexe aard ervan.