Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LarenStaatscourant 2015, 15339Vergunningen

Logo Laren
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning ‘bouwen 10 eengezinswoningen en 8 appartementen Tarcisiusschool’, Laren

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij het voornemen hebben om een omgevingsvergunning ‘bouwen’ te verlenen voor het bouwen van 10 eengezinswoningen en 8 appartementen op het perceel hoek Smeekweg en Engelsjan, kadastraal bekend gemeente Laren, sectie G, nrs. 3731 en 4700, (voormalige Tarcisiusschool) in Laren. De bouw kan alleen mogelijk worden gemaakt door af te wijken van het bestemmingsplan ex artikel 2.12 van de Wabo.

De aanvraag voor de omgevingsvergunning, het ontwerpbesluit en de ruimtelijke onderbouwing ligt vanaf vrijdag 12 juni 2015 tot en met donderdag 23 juli 2015 ter inzage bij de balie Vergunningen in het kantoor van de BEL Combinatie aan de Zuidersingel 5 in Eemnes. De balie is alleen op afspraak geopend. De ruimtelijke onderbouwing en het ontwerpbesluit kunt u ook bekijken via www.overheid.nl.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder een zienswijze schriftelijk of mondeling naar voren brengen. Een schriftelijke zienswijze richt u aan het college van burgemeester en wethouders van Laren, Postbus 71, 3755 ZH Eemnes, onder vermelding van ‘zienswijze Tarcisiusschool’. Voor een mondelinge reactie dient u tijdig, bij voorkeur uiterlijk een week voor het einde van de terinzagelegging, een afspraak te maken bij de heer H. de Jong van de BEL Combinatie, telefoonnummer 14 035. Het is niet mogelijk telefonisch uw zienswijze of via e-mail kenbaar te maken.