Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sint-OedenrodeStaatscourant 2015, 15206Vergunningen

Logo Sint-Oedenrode
Verleende omgevingsvergunning met uitgebreide procedure Ollandseweg 134–136, Sint-Oedenrode

Verleende omgevingsvergunning met uitgebreide procedure (projectafwijkingsbesluit, artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) Ollandseweg 134-136 te Sint-Oedenrode.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sint-Oedenrode maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.10 en 3.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bekend dat zij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 3 van de Wabo, een omgevingsvergunning hebben verleend voor:

De activiteit afwijken van het bestemmingsplan: de vormverandering van het bouwvlak (binnen het bestemmingsvlak) en de hoogte van de vlaggenmasten;

De activiteit bouwen: het bouwen van een kantoor en plaatsen van 2 vlaggenmasten.

De ontwikkeling heeft betrekking op en bij de locatie Ollandseweg 134-136, kadastraal bekend gemeente Sint-Oedenrode, sectie R, nummer 346.

Inzage

De omgevingsvergunning met de hierbij behorende stukken liggen vanaf heden ter inzage bij het publieksplein van het gemeentehuis, burgemeester Wernerplein 1 in Sint-Oedenrode. Tevens is de mededeling van het besluit digitaal te raadplegen op de website www.sint-oedenrode.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

De beroepstermijn van zes weken gaat in één dag na verzending van het besluit aan de aanvrager. Deze dag hoeft niet gelijk te zijn aan de datum van publicatie. Let daarom in deze publicatie op de verzenddatum van het betreffende besluit.

Rechtsmiddelen

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit (verzenddatum 4 juni 2015) beroep instellen tegen de verlening van de omgevingsvergunning bij de Rechtbank ’s-Hertogenbosch, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Deze mogelijkheid staat open voor belanghebbenden die:

  • tijdig tegen het ontwerpbesluit hun zienswijze naar voren hebben gebracht bij het college;

  • aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze bij het college naar voren te brengen.

Tevens kan degene die beroep heeft ingesteld een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van voornoemde sector. De omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzieningenrechter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.