Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Bergen op ZoomStaatscourant 2015, 15152Vergunningen

Logo Bergen op Zoom
Omgevingsvergunning realisatie van een winkelpand (Bergse Dumphal) aan het Geertruidaplan, Bergen op Zoom

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij op grond van artikel 2.12. eerste lid onderdeel a, sub 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning heeft verleend voor de activiteit bouwen in combinatie met handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening voor het bouwen van een winkelpand (Bergse Dumphal) aan het Geertruidaplein in Bergen op Zoom.

De omgevingsvergunning, de zienswijzennota en de ruimtelijke onderbouwing liggen met ingang van 8 juni 2015 tot en met 20 juli 2015 ter inzage tijdens kantooruren in het Stadskantoor, J. Obrechtlaan 4, Bergen op Zoom. Deze stukken zijn tevens digitaal beschikbaar via onze gemeentelijke website www.bergenopzoom.nl. Deze stukken zijn ook beschikbaar via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0748.OVGeertruidaplein-0301). De tekeningen en bijlagen behorend bij de omgevingsvergunning zijn uitsluitend opvraagbaar en/of digitaal in te zien op het stadskantoor.

Vanaf de dag nadat de omgevingsvergunning met bijbehorende stukken ter inzage is gelegd kan hiertegen, gedurende een periode van zes weken, schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Beroep kan alleen worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig een zienswijze bij het college hebben ingediend, dan wel door belanghebbenden aan wie niet verweten kan worden dat zij niet tijdig een zienswijze ingediend hebben.

Het instellen van beroep schort de werking van de vergunning niet op. De omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de eerste dag na afloop van de termijn voor het indienen van een beroepschrift, tenzij een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval wordt de werking ervan opgeschort totdat op het verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Bergen op Zoom, 5 juni 2015