Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NoordenveldStaatscourant 2015, 15103Ruimtelijke plannen
Bestemmingsplan Woonwijken Roden
Logo Noordenveld
Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 22 april 2015 het bestemmingsplan Woonwijken Roden (NL.IMRO.1699.2013BP040-vg01) gewijzigd heeft vastgesteld.
Inzage
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ligt samen met het eerdergenoemde bestemmingsplan en bijbehorende stukken met ingang van woensdag 3 juni 2015 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage. Tijdens de openingstijden kunt u deze stukken inzien in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 1 te Roden. Het bestemmingsplan is ook digitaal raadpleegbaar op de website van de gemeente www.gemeentenoordenveld.nl/bekendmakingen, op www.ruimtelijkeplannen.nl en op www.officielebekendmakingen.nl
Beroep
Tegen het besluit omtrent vaststelling van het bestemmingsplan kan met ingang van 3 juni 2015 gedurende zes weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Dit beroep kan worden ingesteld door:
  • a.
    Een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de wijzigingen welke bij de vaststelling van het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht:
  • b.
    Een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht bij de gemeenteraad over het ontwerpbestemmingsplan:
  • c.
    Een belanghebbende die weliswaar geen zienswijze naar voren heeft gebracht bij de gemeenteraad over het ontwerpbestemmingsplan, maar kan aantonen dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat was zich tijdig met een zienswijze tot de gemeenteraad te wenden.
Inwerking
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn van zes weken. Het instellen van beroep schorst de werking van dit besluit niet. Hiervoor kan tijdens de beroepstermijn, gelijktijdig met het instellen van beroep, een verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingediend. De inwerkingtreding wordt dan in ieder geval uitgesteld tot er een beslissing op het verzoek is genomen. Voor het instellen van beroep en voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.