Calamiteitenroute routeplichtige gevaarlijke stoffen
Logo Brielle
 
De raad van gemeente Brielle
Overwegingen ten aanzien van het besluit
[Voor het omleiden van verkeer tijdens calamiteiten en geplande werkzaamheden op de N15 is voor routeplichtige gevaarlijke stoffen geen alternatieve route beschikbaar van en naar de Maasvlakte.
 
Voor de N15/A15 is een calamiteitenroute ingesteld (CAR- A15). Deze loopt over de N218 door Brielle.
 
De gemeenten Brielle en Westvoorne hebben bij het vaststellen van de gevaarlijke stoffenroute er voor gekozen geen doorgaande route door de gemeenten vast te stellen. Alleen transporten met een ontheffing van de gemeenten kunnen dan buiten de vastgestelde route rijden. Hiermee wordt voorkomen dat er onvoorziene calamiteitensituaties kunnen ontstaan door transporten met gevaarlijke stoffen die geen ontheffing hebben van de gemeenten.
Doorgaand transport van gevaarlijke stoffen dient ten alle tijden gebruik te maken van de, ingevolge artikel 18 Wvgs (Wet vervoer gevaarlijke stoffen), vastgestelde routes voor routeplichtige stoffen.
Doorgaand transport van gevaarlijke stoffen dient ten alle tijden gebruik te maken van de, ingevolge artikel 18 Wvgs (Wet vervoer gevaarlijke stoffen), vastgestelde routes voor routeplichtige stoffen.
Er is door de VRR, rijkswaterstaat en de gemeenten gekozen voor de route Staeldiepseweg/Krabbeweg. Rekening houdend met bovengenoemde voorwaarden kan worden voldoen aan het gewenste risicoprofiel. Dit houdt in dat er in ieder geval in de zomerperiode geen gebruik kan worden gemaakt van de calamiteitenroute.
De VRR heeft een rapport opgesteld waaruit blijkt dat de Staeldiepseweg/Krabbeweg de minst slechte route is waarbij de omrijdafstand een belangrijk gegeven is. De route over de Krabbenweg heeft de kortste rijdroute en heeft de minste omgevingsrisico’s als aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan. Als de Westvoorneweg als calamiteitenroute wordt aangewezen is er een risico dat routeplichtige vrachtwagens kiezen voor een kortere route via de N218. Dit brengt meer risico’s met zich mee dan de Staeldiepseweg/Krabbeweg.]
BESLUIT
[De voorgestelde calamiteitenroute, ten behoeve van de routeplichtige gevaarlijke stoffen, vaststellen.]
Brielle 12 mei 2015

Aldus besloten door de gemeenteraad van Brielle in de openbare vergadering

Namens deze,

de griffier, L.C.M. van Steijn

de voorzitter, G.G.J. Rensen

Mededelingen
Bezwaar- of beroepsclausule
[Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden gedurende zes weken vanaf 20 mei 2015 een beroepschrift indienen bij de Arrondissementsrechtbank, Sector Bestuursrecht, postbus 20 302, 2500 EH Den Haag. Desgewenst kunnen zij daarbij een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank. Voor de behandeling van zowel een beroepschrift als een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. De griffie van de rechtbank zendt ter betaling een acceptgiro toe.]
Naar boven