Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Alphen-ChaamStaatscourant 2015, 14777Vergunningen
Ontwerp-omgevingsvergunning Snijderseweg 18a, Chaam
Logo Alphen-Chaam
Het college van burgemeester en wethouders van Alphen-Chaam maakt bekend voornemens te zijn om een omgevingsvergunning te verlenen voor het volgende project:
 
het verbouwen en uitbreiden van de woning Snijderseweg 18a, 4861 PJ Chaam.
 
Op de voorbereiding van de beslissing op deze op 1 december 2014 ingekomen aanvraag (activiteiten: bouwen en planologisch strijdig gebruik) is de zogenoemde uitgebreide procedure van toepassing, gelet op het bepaalde in artikel 2.12 lid 1 onder a sub 3 Wabo juncto artikel 3.10 lid 1 onder a Wabo.
De ontwerp-omgevingsvergunning, de aanvraag en de door de gemeenteraad van Alphen-Chaam op 9 april 2015 afgegeven ontwerp-verklaring van geen bedenkingen liggen met ingang van dinsdag 2 juni 2015 gedurende 6 weken ter inzage op het gemeentekantoor te Alphen bij de afdeling Publiekszaken. Voornoemde stukken zijn tevens te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Tot en met maandag 13 juli 2015 kan een ieder een zienswijze bij het college naar voren brengen inzake de ontwerp-omgevingsvergunning. Een zienswijze kan mede betrekking hebben op de ontwerp-verklaring van de gemeenteraad dat met het project kan worden ingestemd. Een schriftelijke zienswijze moet gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders van Alphen-Chaam, postbus 3, 5130 AA Alphen. Voor het geven van een mondelinge zienswijze kan telefonisch contact worden opgenomen met de heer B. van Strien of de heer J. Roelands (013-5086666).