Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Amsterdam - Nieuw-WestStaatscourant 2015, 14733Ruimtelijke plannen

Logo Amsterdam - Nieuw-West
Ontwerpbestemmingsplan Zelfbouwkavels Louis Bouwmeesterstraat en ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden Wet geluidhinder, Amsterdam - Nieuw-West

Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening alsmede artikel 110c van de Wet geluidhinder het volgende bekend:

Burgemeester en wethouders hebben bij besluit van 13 mei 2015 het ontwerpbestemmingsplan Zelfbouwkavels Louis Bouwmeesterstraat en het bijbehorende ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden zoals bedoeld in de Wet geluidhinder, vrijgegeven voor terinzagelegging.

Bestemmingsplan

Het plangebied van het ontwerpbestemmingsplan Zelfbouwkavels Louis Bouwmeesterstraat is gelegen in Slotervaart, stadsdeel Nieuw-West.

Het plangebied wordt als volgt begrensd:

In het noorden: Louis Bouwmeesterstraat;

In het oosten: Louis Bouwmeesterstraat;

In het zuiden: de Slotervaart;

In het westen: Ank van der Moerstraat.

Hogere waarden

De voorkeurswaarden voor geluid zoals aangegeven in de Wet geluidhinder zullen aan de Slotervaart worden overschreden. Op locaties waar de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, maar de maximale ontheffingswaarde niet, worden hogere waarden vastgesteld.

Terinzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan Zelfbouwkavels Louis Bouwmeesterstraat met de daarbij behorende stukken en het hierbij behorende ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden als bedoeld in de Wet geluidhinder liggen met ingang van donderdag 4 juni 2015 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op:

  • Het stadsdeel Nieuw-West, Osdorpplein 1000, Amsterdam. Bel voor openingstijden, 14 020 of kijk op www.nieuwwest.amsterdam.nl

Het ontwerpbestemmingsplan Zelfbouwkavels Louis Bouwmeesterstraat met de daarop betrekking hebbende stukken is digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.F1404BPSTD-OW01.

Zienswijzen

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij de gemeenteraad van Amsterdam.

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden hun zienswijze over het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam.

Schriftelijke zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan kunnen naar voren worden gebracht bij de gemeenteraad van Amsterdam. Per adres: directeur rve Ruimte en Duurzaamheid, t.a.v., mw. mr. S. Akgün, team Nieuw-West, postbus 2758, 1000 CT Amsterdam.

Schriftelijke zienswijzen over het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden kunnen worden ingebracht bij burgemeester en wethouders van Amsterdam. Per adres: directeur rve Ruimte en Duurzaamheid, t.a.v. mw. mr. S. Akgün, team Nieuw-West, postbus 2758, 1000 CT Amsterdam.

Voor het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen kan contact worden opgenomen met mw. mr. S. Akgün, Ruimte en Duurzaamheid, team Nieuw-West, telefoonnummer 14 020.

Crisis- en herstelwet

Het ontwerpbestemmingsplan Zelfbouwkavels Louis Bouwmeesterstraat valt onder bijlage I van de Crisis- en herstelwet. Als gevolg daarvan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit brengt onder meer met zich mee dat bij een eventueel beroep alle beroepsgronden in het beroepsschrift dienen te worden opgenomen, en deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld. Verder verloopt de behandeling van het beroep versneld.

Amsterdam, 3 juni 2015

Burgemeester en wethouders, A.H.P. van Gils secretaris

E.E. van der Laan burgemeester