Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Echt-SusterenStaatscourant 2015, 14605Overig
Rectificatie Ontwerp omgevingsvergunning, herbestemmen van een restaurant met bovenwoning tot 3 appartementen, Marktstraat 40A, Susteren
Logo Echt-Susteren
RECTIFICATIE
 
Ontwerp omgevingsvergunning voor het herbestemmen van een restaurant met bovenwoning tot 3 appartementen
 
Burgemeester van Echt-Susteren maken bekend dat zij op grond van de Wabo (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:
  • Op 30 december 2014, van de heer de J.F.C.G.M. Dohmen, wonende aan de Maaseikerweg 7A te Susteren, voor het herbestemmen van een restaurant met bovenwoning tot 3 appartementen op het adres Marktstraat 40A in Susteren.
Zij zijn voornemens de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen.
 
Inzage
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en alle overige relevante stukken liggen tijdens openingstijden in het gemeentehuis ter inzage bij de receptie in de publiekshal (Nieuwe Markt 55 in Echt) met ingang van vrijdag 29 mei 2015 gedurende een periode van zes weken (tot en met 10 juli 2015). Voor een mondelinge toelichting op de stukken alsmede voor kopieën van de stukken kan men zich wenden tot het secretariaat van de afdeling Leefomgeving.
 
Zienswijze
Gedurende de hierboven genoemde periode van zes weken kunnen door belanghebbenden schriftelijke zienswijzen tegen de ontwerpbeschikking bij ons college worden ingebracht. Degene die schriftelijke zienswijzen inbrengt kan verzoeken zijn/haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Een dergelijk verzoek dient tegelijk met de zienswijzen te worden ingediend. Desgewenst bestaat voor iedereen de gelegenheid mondeling van gedachten te wisselen over de aanvraag en de ontwerpbeschikking alsmede tot het mondeling inbrengen van zienswijzen daartegen. De aanvrager wordt in de gelegenheid gesteld daarbij aanwezig te zijn.
 
Beroep instellen
De aandacht wordt er op gevestigd dat degenen, die op een van de bovenvermelde manieren zienswijzen hebben ingebracht, te zijner tijd gerechtigd zijn tot het instellen van beroep tegen de definitieve beschikking op de aanvraag.
Echt-Susteren, 28 mei 2015