Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijkswaterstaatStaatscourant 2015, 14247Vergunningen

Definitieve beschikking Wet Bescherming Antarctica, Rijkswaterstaat

De aanvraag

Op 2 januari 2015 heeft de heer P. van der Sande een aanvraag om een vergunning op grond van de Wet bescherming Antarctica ingediend voor het verrichten van handelingen in het Antarctisch gebied.

De handelingen bestaan uit het ondernemen van een toeristische expeditie met het zeilschip Dakota naar het Antarctisch gebied, in het bijzonder naar het Antarctisch Schiereiland en het Speciaal Beheerde Gebied (ASMA) Deception Island. Tijdens de expeditie zullen 14 dagen in het Antarctisch gebied worden doorgebracht met een bemanning van 3 personen waarbij geen landingen worden gemaakt. De vergunning is aangevraagd voor de periode 15 december 2015 tot en met 15 februari 2016.

Definitieve beschikking

De Staatssecretarissen van Infrastructuur en Milieu en van Economische Zaken hebben op 27 mei 2015 de vergunning afgegeven. Deze beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp. Aan de vergunning zijn beperkende voorschriften verbonden ter bescherming van het Antarctisch gebied.

De bekendmaking van de vergunning heeft plaatsgevonden door toezending aan de aanvrager op 28 mei 2015.

Reageren

De vergunning ligt ter inzage van 29 mei 2015 tot en met 9 juli 2015 op het kantoor van Rijkswaterstaat Zee & Delta, Lange Kleiweg 34 te Rijswijk (Z.H.).

U kunt als belanghebbende tegen dit besluit beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt 6 weken en vangt aan met de ingang van de dag na die waarop het besluit op de voor­geschreven wijze is bekendgemaakt. Dit betekent dat het indienen van een beroepschrift mogelijk is tot en met 9 juli 2015. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht op het ontwerp van het desbetreffende besluit.