Vierde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant
Logo Etten-Leur
 
 
Het dagelijks bestuur van het waterschap Brabantse Delta en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Alphen-Chaam, Bergen op Zoom, Breda, Dongen, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Oosterhout en Woensdrecht;
overwegende
  • dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert met instemming van de raad van die gemeente heeft verzocht om per 1 januari 2016 toe te treden tot de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking West-Brabant;
  • dat het dagelijks bestuur van het waterschap en de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten, na verkregen toestemming van respectievelijk hun algemeen bestuur en gemeenteraden hebben ingestemd met de gevraagde toetreding;
voorts overwegende,
  • dat de Wet gemeenschappelijke regelingen bij wet van 9 juli 2014 op onderdelen is gewijzigd zoals begroting en voorlopige jaarrekening;
  • dat het wenselijk is te bepalen dat bij een uittreden van een deelnemer voor een deeltaak analoog wordt gehandeld als bij het uittreden van een deelnemer als geheel.
gelet op:
de artikelen 1, 61, 67 en 67a van de Wet gemeenschappelijke regelingen en de artikelen 30, 32, 36, 37 en 38 van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingwerking West-Brabant (GR BWB);
BESLUITEN:
Artikel l
Per 1 januari 2016 treedt de gemeente Zundert toe de GR BWB.
Artikel lIa.
Artikel 30, lid 1 wordt vervangen door een nieuw lid 1 luidende:
‘’Het algemeen bestuur stelt jaarlijks voorafgaande aan het jaar waarvoor deze geldt de begroting vast.’’
b. In artikel 30, lid 2 wordt vervangen door een nieuw lid luidende:
‘’Het dagelijks bestuur zendt de ontwerpbegroting acht weken voordat zij aan het algemeen bestuur wordt aangeboden toe aan de raden van de gemeenten en het algemeen bestuur van het waterschap.’’
c. In artikel 30, lid 7 wordt ‘’15 juli’’ vervangen door ‘’1 augustus’’.
Artikel IIIa.
In artikel 32 worden de leden 2 tot en met 6 vernummerd tot 3 tot en met 7.
b. Aan artikel 32 wordt een nieuw lid 2 toegevoegd luidende:
‘’Het dagelijks bestuur zendt vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raden van de gemeenten en het algemeen bestuur van het waterschap.’’
Artikel IV
Aan artikel 37 wordt een nieuw lid toegevoegd luidende:
‘’lid 12, Het bepaalde in de vorige leden is, met uitzondering van lid 3, van overeenkomstige toepassing indien de uittreding van een deelnemer betrekking heeft op een deeltaak. Voor liquidatieplan moet alsdan deelliquidatieplan worden gelezen, terwijl het opstellen van het deelliquidatieplan niet door een onafhankelijk deskundige hoeft plaats te vinden indien het dagelijks bestuur en de uittredende deelnemer hierover overeenstemming bereiken’’.  
Aldus besloten door:
Het dagelijks bestuur van het waterschap Brabantse Delta
Namens het dagelijks bestuur,
De heer Th.J.J.M. Schots,
Lid Dagelijks Bestuur
…………………………………………….. (handtekening)
d.d.27 – februari - 2015 (datum ondertekening)
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen-Chaam
Namens het college van burgemeester en wethouders,
De heer E. van Dijk,
Wethouder van de gemeente Alphen-Chaam
…………………………………………….. (handtekening)
d.d. 27 - februari - 2015 (datum ondertekening)
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom
Namens het college van burgemeester en wethouders,
De heer A.J.M. Coppens,
Wethouder van de gemeente Bergen op Zoom
…………………………………………….. (handtekening)
d.d. 16 - maart - 2015 (datum ondertekening)
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda Namens het college van burgemeester en wethouders,
De heer P.J. van Lunteren,
Wethouder van de gemeente Breda
…………………………………………….. (handtekening)
d.d. 27 – februari - 2015 (datum ondertekening)
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dongen Namens het college van burgemeester en wethouders,
De heer A.W.H. van Beek,
Wethouder van de gemeente Dongen
…………………………………………….. (handtekening)
d.d. 27 – februari - 2015 (datum ondertekening)
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur Namens het college van burgemeester en wethouders,
De heer J.P. van Hal,
Wethouder van de gemeente Etten-Leur
…………………………………………….. (handtekening)
d.d. 27 - februari - 2015 (datum ondertekening)
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge Namens het college van burgemeester en wethouders,
De heer P.J. Bons,
Wethouder van de gemeente Halderberge
…………………………………………….. (handtekening)
d.d. 27 – februari - 2015 (datum ondertekening)
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk Namens het college van burgemeester en wethouders,
De heer F.P. Fakkers,
Wethouder van de gemeente Moerdijk
…………………………………………….. (handtekening)
d.d. 27 – februari - 2015 (datum ondertekening)
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oosterhout Namens het college van burgemeester en wethouders,
De heer J.W.M. Peters,
Wethouder van de gemeente Oosterhout
…………………………………………….. (handtekening)
d.d. 27 – februari - 2015 (datum ondertekening)
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal Namens het college van burgemeester en wethouders,
De heer A.A.B. Theunis
Wethouder van de gemeente Roosendaal
…………………………………………….. (handtekening)
d.d. 23 – april - 2015 (datum ondertekening)
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht Namens het college van burgemeester en wethouders,
De heer M.P. Groffen
Wethouder van de gemeente Woensdrecht
…………………………………………….. (handtekening)
d.d. 27 – februari - 2015 (datum ondertekening)
Naar boven