Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DongeradeelStaatscourant 2015, 14107Overig

Logo Dongeradeel
m.e.r.-beoordelingsbesluit locatie Miedwei 1 Niawier, Dongeradeel

Voor de locatie Miedwei 1 te Niawier is een aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling ingediend. De aanmeldingsnotitie is ingediend ter voorbereiding van het indienen van een aanvraag om omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een melkveebedrijf.

Wij hebben op grond van de Wet milieubeheer beoordeeld of ten behoeve van de uitbreiding een milieueffectrapport moet worden opgemaakt. Na beoordeling van de diverse aspecten is ons gebleken dat er geen belangrijke nadelige effecten of bijzondere omstandigheden zijn die een milieueffectrapport noodzakelijk maken. Wij hebben besloten dat er voor de uitbreiding van het melkveebedrijf locatie Miedwei 1 Niawier geen milieueffectrapport nodig is.

Inzage

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit ligt met de daarbij behorende stukken met ingang van 28 mei 2015 gedurende 6 weken ter inzage bij:

  • Het omgevingsloket van de gemeente Dongeradeel, Koningstraat 13 in Dokkum gedurende de openingstijden. Indien u buiten openingstijden de stukken wilt inzien kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum 140519.

Bezwaar

Onderhavig besluit wordt aangemerkt als een beslissing inzake de procedure ter voorbereiding van een besluit (op de aanvraag om een omgevingsvergunning). Gelet op artikel 6.3. van de Algemene wet bestuursrecht is een dergelijke beslissing niet vatbaar voor bezwaar en beroep van derde-belanghebbenden. Bezwaar tegen deze besluitvorming kan aan de orde worden gesteld in de omgevingsvergunningprocedure die op deze besluitvorming volgt.

Burgemeester en wethouders gemeente Dongeradeel