Mededeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake de implementatie van richtlijn 2014/38/EU

De Minister van Infrastructuur en Milieu, mede namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, deelt mee dat Richtlijn 2014/38/EU van de Commissie van 10 maart 2014 tot wijziging van bijlage III bij Richtlijn 2008/57/EG van het Europees parlement en de Raad wat betreft de strijd tegen geluidshinder (PbEU 2014, L 70) is geïmplementeerd door middel van bestaande regelgeving.

Deze wijziging geldt met ingang van 1 januari 2015.

Onderstaande transponeringstabel geeft aan op welke wijze richtlijn 2014/38/EU is geïmplementeerd:

Bepaling in richtlijn

Bepalingen in nationale regeling

Artikel 1

Artikelen 4.1 tot en met 4.26 van het Besluit geluidhinder

Artikel 1

Artikelen 6.6 tot en met 6.9, 9.1 en 9.9b, eerste lid, onder f, van het Arbeidsomstandighedenbesluit

De Minister van Infrastructuur en Milieu, Namens deze: De Hoofddirecteur Bestuurlijke en Juridische Zaken, H. Dekker

Naar boven