Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeeuwardenStaatscourant 2015, 13821Instelling gemeenschappelijke regelingen
CentrumregelingsamenwerkingDienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân en de gemeente Leeuwarden
Logo Leeuwarden
 
 
De ondergetekenden:
1.de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân, zetelend te Franeker, te dezen ingevolge het bepaalde in artikel 14 en 15 van de Gemeenschappelijke regeling van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter Th. Twerda, wonende te Franeker, geboren te Gaasterland op 3 oktober 1952 en de directeur drs. M.J. Jellema, wonende te Dronrijp, geboren te Leeuwarden op 11 februari 1967; en derhalve in gemelde hoedanigheid bevoegd tot het ondertekenen van deze regeling;
hierna ook te noemen: "Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân";
2.de Gemeente Leeuwarden, zetelend te Leeuwarden, te dezen ingevolge het bepaalde in artikel 171 van de Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar burgemeester drs. Ferdinandus Johannes Maria Crone, wonende te Leeuwarden, geboren te Dordrecht op 19 juli 1954;
en derhalve in gemelde hoedanigheid bevoegd tot het ondertekenen van deze overeenkomst;
hierna ook te noemen: "Leeuwarden";
Overwegende dat
 • -
  de Gemeenschappelijke regeling van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân, een samenwerkingsverband van de gemeenten Het Bildt, Franekeradeel, Harlingen, Leeuwarderadeel, Menameradiel, Terschelling en Vlieland, het voornemen hebben uitgesproken hun uitvoeringskracht wat betreft de in de regeling omschreven taken en bevoegdheden, zo veel mogelijk te bundelen bij de gemeente Leeuwarden, als centrumgemeente;
 • -
  deze bundeling van uitvoeringskracht wordt gegoten in de vorm van de centrumgemeenteconstructie (artikel 8, vierde lid, Wet gemeenschappelijke regelingen);
 • -
  door het weloverwogen inzetten van het Leeuwarder organisatieonderdeel Shared service center Leeuwarden en door intensief samen te werken met de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân, alsmede door ook kennis te bundelen en ervaringen uit te wisselen, de bedrijfsvoering en dienstverlening verbeterd wordt;
 • -
  één van de doelstellingen van de onderhavige bundeling van uitvoeringskracht tevens is het investeren in medewerkers door middel van opleiding, training en het opdoen van ervaring;
 • -
  deze bundeling onverlet laat die taken en bevoegdheden van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân, waarvan slechts de voorbereiding en uitvoering wordt opgedragen aan de gemeente Leeuwarden;
Gelet op
 • -
  artikelen 8, lid 4, 96 en 98 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;
 • -
  de Gemeentewet;
komen overeen
te treffen
de Centrumregeling samenwerking Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân en de gemeente Leeuwarden ,
en zulks onder de navolgende bepalingen en bedingen:
§ 1
Artikel 1 – Begripsbepalingen
In deze gemeenschappelijke regeling wordt verstaan onder:
 • a.
  centrumgemeente: de gemeente Leeuwarden;
 • b.
  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Leeuwarden;
 • c.
  Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân: het openbaar lichaam;
 • d.
  ambtenaren en medewerkers: ambtenaren en andere medewerkers, werkzaam onder verantwoordelijkheid van het colleges van de gemeente
  gemeente Leeuwarden en de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  Noardwest Fryslân;
 • e.
  regeling: deze Centrumregeling samenwerking Dienst Sociale Zaken en
  Werkgelegenheid Noardwest Fryslân en de gemeente Leeuwarden;
 • f.
  Shared service center Leeuwarden: de ambtelijke organisatie, geplaatst bij de gemeente Leeuwarden, die belast is met het uitvoeren van de in artikel 4 bedoelde aan deze organisatie opgedragen taken;
 • g.
  Service Level Agreement (SLA): het document met daarin de nadere uitwerking van de dienstverlening, taken en werkwijzen.
§ 2
Belang en centrumgemeente
Artikel 2 – Belang
1.De regeling wordt getroffen in verband met het tot stand brengen van een
facilitaire voorziening (in dezen ICT – voorzieningen) ter ondersteuning van de uitvoering van de aan de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân opgedragen taken.
 • 2.
  Deze gemeenschappelijke regeling is uitdrukkelijk geen zelfstandige rechtspersoon.
 • 3.
  Het college van de centrumgemeente en het algemeen bestuur van de
  Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân hebben de
  bevoegdheid, indien en zodra daar in de toekomst behoefte toe bestaat, in
  onderling overleg en goedvinden de in artikel 2.1. bedoelde taken uit te
  breiden met al die taken en dienstverlening die alsdan geraden voorkomen.
Artikel 3 – Centrumgemeente
De gemeente Leeuwarden wordt aangewezen als centrumgemeente, zoals bedoeld in artikel 8, vierde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
Daartoe draagt de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân, voor de uitvoering van deze regeling ter zake doende, bevoegdheden over aan het college en/of ambtenaren van de centrumgemeente.
§ 3
Taken en bevoegdheden
Artikel 4 - Bevoegdheden
1.Het college van de centrumgemeente wordt door het algemeen bestuur dan
wel het dagelijks bestuur, voor zo ver zijn bevoegdheid reikt, van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân mandaat – en voor zo ver van toepassing - volmacht verleend om binnen de beleidskaders van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân, om namens de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân voor zover nodig, alle besluiten te nemen en andere rechtshandelingen te verrichten die noodzakelijk zijn ter behartiging van het in artikel 2 gestelde belang, tenzij een wettelijk voorschrift of de aard van de bevoegdheid zich hiertegen verzet.
2.Het college van de centrumgemeente wordt machtiging verleend om namens de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân alle feitelijke handelingen te verrichten ter behartiging van het in artikel 2 gestelde belang.
Artikel 5 – SLA
 • 1.
  In het SLA is een nadere uitwerking gegeven aan de regeling. In het SLA zijn geregeld:
  • a.
   de beschrijving van activiteiten en uitvoeringskaders;
  • b.
   de kwaliteitseisen waaraan de taakuitoefening door de centrumgemeente moet voldoen;
  • c.
   de bijdrage in de kosten die de centrumgemeente maakt voor de uitvoering van de krachtens deze regeling opgedragen activiteiten;
  • d.
   de verplichtingen tussen de centrumgemeente en de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân;
  • e.
   de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de informatieplichten, bedoeld in overige artikelen van de regeling;
  • f.
   de wijze waarop de centrumgemeente en de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân elkaar informeren over het niet nakomen van hun verplichtingen en de gevolgen die zij daaraan verbinden.
 • 2.
  In verband met de uitvoering van activiteiten zullen de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân en Leeuwarden elkaar dan wel de in hun dienst zijnde, betreffende, functionarissen de noodzakelijke mandaten, volmachten en machtigingen verlenen, één en ander voorzien van een nauwkeurige beschrijving van de omvang van de bevoegdheid, van de wettelijke referentiekaders, van de beleidsregels, aanwijzingen en instructies, voor zover die voor hun organisaties gelden.
§ 4.
Overleg
Artikel 6 – Overleg
 • 1.
  Het college van de centrumgemeente overlegt ten minste eenmaal per jaar met het dagelijks bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân. Het college van de centrumgemeente en het dagelijks bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân komen voorts bijeen wanneer één van hen dit, onder schriftelijke opgaaf van redenen, noodzakelijk acht;
 • 2.
  Het extra overleg, bedoeld in het eerste lid, wordt uiterlijk binnen vijf werkdagen na het verzoek belegd;
 • 3.
  In het overleg, bedoeld in het eerste lid, wordt gesproken over de het verloop van de samenwerking;
 • 4.
  Het college van de centrumgemeente en het dagelijks bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân kunnen zich in het overleg, bedoeld in het eerste lid en tweede lid, laten vertegenwoordigen door een of meerdere van zijn leden dan wel ambtenaren;
 • 5.
  De gemeentesecretaris en directeur zijn tijdens het overleg, bedoeld in het eerste en tweede lid, aanwezig.
Artikel 7 – Ambtelijk overleg
 • 1.
  De gemeentesecretaris van de centrumgemeente overlegt ten minste eenmaal per jaar met de directeur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân over de uitvoering van het SLA, bedoeld in artikel 5.
 • 2.
  De bij de uitvoering van de behartiging van het in artikel 2 gestelde belang en de uitvoering van de daartoe behorende taken betrokken ambtenaren en medewerkers overleggen tenminste viermaal per jaar over de uitvoering van het SLA en deze in artikel 2 bedoelde taken.
§ 5.
Informatie en verantwoording
Artikel 8 – Informatievoorziening door centrumgemeente
 • 1.
  Het college van de centrumgemeente geeft de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân schriftelijk de door de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân gevraagde inlichtingen.
 • 2.
  Het college van de centrumgemeente geeft het algemeen bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân alle inlichtingen die dat algemeen bestuur noodzakelijk en/of wenselijk acht.
Artikel 9 – Informatievoorziening door de Dienst Sociale Zaken en
Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
Het dagelijks bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân en/of medewerkers van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân geven het college van de centrumgemeente alle inlichtingen die de centrumgemeente ter behartiging van het in artikel 2 gestelde belang nodig heeft.
Artikel 10 – Overige informatievoorziening
 • 1.
  De rekenkamers van de bij de gemeenschappelijke regeling van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân aangesloten gemeenten zijn bevoegd alle documenten die ter behartiging van het in artikel 2 gestelde belang berusten bij het college van de centrumgemeente, te onderzoeken voor zover zij dat ter vervulling van hun taak als bedoeld in artikel 182, eerste lid, van de Gemeentewet nodig achten.
 • 2.
  Het college van de centrumgemeente verstrekt desgevraagd alle inlichtingen die de rekenkamers van de aan de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân deelnemende gemeenten ter vervulling van haar taak als bedoeld in artikel 182, eerste lid, van de Gemeentewet nodig achten.
§ 6.
Geschillen
Artikel 11 – Deskundigenadvies
 • 1.
  Onverminderd artikel 28 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, worden geschillen over de regeling, in de ruimste zin, onderworpen aan een niet-bindend deskundigenadvies.
 • 2.
  Voordat wordt overgegaan tot het vragen van het deskundigenadvies, bedoeld in het eerste lid, wordt het geschil besproken tussen afvaardigingen van de college van de centrumgemeente en het algemeen bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân.
 • 3.
  Indien het overleg, bedoeld in het tweede lid, niet tot een oplossing leidt, benoemen het college van de centrumgemeenten en het dagelijks bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân elk een onafhankelijke deskundige. Beide deskundigen benoemen gezamenlijk een derde deskundige, die als voorzitter van de adviescommissie optreedt. Het college van de centrumgemeente en het dagelijks bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân treden gezamenlijk op als opdrachtgever van de adviescommissie.
  Het college van de centrumgemeente en het dagelijks bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân zetten in hun opdracht aan de adviescommissie in ieder geval het probleem uiteen, formuleren de te beantwoorden vragen en bepalen de termijn waarbinnen de adviescommissie haar advies uitbrengt.
 • 4.
  De adviescommissie, bedoeld in het derde lid, regelt de wijze waarop zij haar advies tot stand brengt. Het advies wordt toegezonden aan de colleges van de gemeenten.
 • 5.
  Na ontvangst van het advies, bedoeld in het vierde lid, treden de afvaardigingen, bedoeld in het tweede lid, nogmaals in overleg om te trachten, gelet op het advies van de adviescommissie, bedoeld in het vierde lid, tot een oplossing van het geschil te komen. Indien dat overleg niet tot een oplossing leidt, kunnen het college van de centrumgemeente en het dagelijks bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân het geschil, overeenkomstig artikel 28 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, voorleggen aan gedeputeerde staten van de provincie Fryslân.
 • 6.
  Het college van de centrumgemeente en het algemeen bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân dragen de kosten van de werkzaamheden van de adviescommissie, bedoeld in het derde lid, evenredig.
§ 7
Wijziging, uittreding en opheffing
Artikel 12 – Wijziging van de regeling
 • 1.
  De regeling kan door het college van de centrumgemeente en het algemeen bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân worden gewijzigd, nadat zij hiertoe onderling overeenstemming hebben bereikt.
 • 2.
  De centrumgemeente en de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân besluiten omtrent de voorgestelde wijziging niet dan nadat zij daartoe toestemming hebben verkregen van hun raad en algemeen bestuur, overeenkomstig artikel 1, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
 • 3.
  Een wijziging van de centrumregeling is tot stand gekomen wanneer de centrumgemeente en de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân op de wijze als vermeld in het tweede lid hiermee hebben ingestemd.
 • 4.
  De wijziging van de regeling treedt, tenzij anders bepaald, in werking op de dag volgend op die waarop de wijziging door de centrumgemeente en de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân is bekendgemaakt.
Artikel 13 – Uittreding en opheffing
 • 1.
  De regeling wordt opgeheven bij gelijkluidend besluit van het college van de centrumgemeente en het algemeen bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân.
 • 2.
  Opheffing is behoudens bijzondere omstandigheden niet mogelijk in de eerste vijf jaar na het treffen van deze regeling. Van bijzondere omstandigheden is slechts sprake als hierover tussen het college van de centrumgemeente en het algemeen bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân overeenstemming bestaat.
 • 3.
  Indien een besluit tot opheffing, bedoeld in het eerste lid, wordt genomen, geven het college van de centrumgemeente en het algemeen bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân gezamenlijk een onafhankelijke registeraccountant opdracht om een opheffingsplan op te stellen.
 • 4.
  Het opheffingsplan, bedoeld in het derde lid, voorziet in ieder geval in de verplichtingen van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân tot deelneming in de financiële en in de personele gevolgen van de opheffing.
 • 5.
  Het college van de centrumgemeente is belast met de uitvoering van het opheffingsplan, bedoeld in het derde lid.
 • 6.
  Een besluit tot uittreding door het college van de centrumgemeente of het algemeen bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân leidt eveneens tot opheffing van de regeling. Een besluit tot uittreding door de centrumgemeente wordt niet genomen dan nadat daartoe toestemming is verkregen van de raad van de centrumgemeente, overeenkomstig artikel 1, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
 • 7.
  Indien één der partijen eenzijdig besluit uit deze centrumregeling te treden draagt de partij die uittreedt alle financiële en personele gevolgen van de opheffing zulks vast te stellen door een onafhankelijke registeraccountant.
 • 8.
  Het besluit tot uittreding treedt in werking op 1 januari van het tweede jaar volgend op het jaar waarin het besluit tot uittreding is genomen.
 • 9.
  Opheffing van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân, overeenkomstig artikel 30, lid 1 van de Gemeenschappelijke regeling van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân, is aan te merken als een bijzondere omstandigheid, als bedoeld in lid 2 van dit artikel. In afwijking van lid 2 behoeft daarover geen overeenstemming tussen partijen te bestaan om tot opheffing van deze centrumregeling over te gaan.
§ 8
Ove rgangs- en slotbepalingen
Artikel 14 – Duur van de regeling
 • 1.
  De regeling wordt met ingang van heden getroffen voor een periode van 5 jaren.
 • 2.
  Indien en zodra na ommekomst van de in artikel 14.1. bedoelde termijn de regeling niet door uittreding en opheffing als bedoeld in artikel 13 tot een einde komt, zal de regeling vervolgens voortduren voor onbepaalde tijd.
 • 3.
  In het geval bedoeld in artikel 14.2. blijven artikel 12 en 13 van deze
centrumregeling onverkort van toepassing.
Artikel 15 – Inzending regeling
Het college van de centrumgemeente is belast met de inzending van de regeling aan gedeputeerde staten van de provincie Friesland en publicatie in de Staatscourant.
Artikel 16 – Inwerkingtreding
De regeling treedt in werking op de eerste dag van de maand, volgend op de dag waarop het college van de centrumgemeente en het algemeen bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân de regeling op de gebruikelijke wijze bekend hebben gemaakt.
Artikel 17 – Citeerwijze
De regeling wordt aangehaald als de Centrumregeling samenwerking Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân en de gemeente Leeuwarden.
Aldus besloten door
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarden
in de vergadering van….
De secretaris, de burgemeester,
mr. drs. R.J. Hoek drs. Ferd J.M. Crone
Het algemeen bestuur van de Dienst Sociale Zaken en WerkgelegenheidNoardwestFryslân, in de vergadering van….
De secretaris/directeur, de voorzitter,
Drs. M.J. Jellema TH. Twerda