Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NoordwijkStaatscourant 2015, 13792Ruimtelijke plannen

Logo Noordwijk
Omgevingsvergunning voor de vestiging van het Indoor Sport & Recreatie Center aan de Van Berckelweg 32, Noordwijk

Het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk heeft op 12 maart 2014 bekend gemaakt dat zij met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de 1e fase beschikking omgevingsvergunning strijdig gebruik hebben verleend voor de vestiging van het Indoor Sport & Recreatie Center aan de Van Berckelweg 32.

In navolging daarop maakt het college bekend, dat overeenkomstig artikel 3.10 Wabo en afdeling 3.4 Awb het ontwerpbesluit tot het verlenen van de 2e fase beschikking (bouw) met bijbehorende stukken gedurende 6 weken ter inzage ligt. De stukken zijn in te zien met ingang van 28 mei 2015 van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur, alsmede op donderdag tot 20:00 uur in de gemeentewinkel van het Gemeentehuis. Gedurende deze periode kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze met betrekking tot het voorgenomen besluit indienen.

Inlichtingen over of een toelichting op de ter inzage liggende stukken kunnen uitsluitend worden verkregen op maandag tot en met vrijdag van 9:00 uur tot 12:30 uur.

Op www.ruimtelijkeplannen.nl is de zaak bekend onder nummer NL.IMRO.0575.PBBerckelweg32-VA01

Een schriftelijke zienswijze (geen e-mail) dient te worden gericht aan het college van burgemeester en Wethouders, t.a.v. het Team Vergunningen, Postbus 298, 2200 AG Noordwijk, onder vermelding van het trefwoord “Zienswijze Indoor Sport & Recreatie Center”. Bij de gemeentewinkel kunt u inlichtingen krijgen over het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze.

Noordwijk, 27 mei 2015

Burgemeester en wethouders van Noordwijk,