Logo Buren
Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied, vijfde herziening, Buren

Coördinatie bestemmingsplan en omgevingsvergunning Zoelense Zandweg ong. in Zoelen en de Burensedijk 17b in Zoelen

De gemeenteraad van Buren stelde op 14 april 2015 het bestemmingsplan Buitengebied, vijfde herziening gewijzigd vast.

Wat maakt dit bestemmingsplan mogelijk?

Het bestemmingsplan “Buitengebied, vijfde herziening is het vijfde veegplan voor het buitengebied. In dit veegplan bundelen wij verschillende plannen van verschillende initiatiefnemers in één bestemmingsplan. Het bestemmingsplan “Buitengebied, vijfde herziening” maakt onder andere de volgende nieuwe ontwikkelingen mogelijk:

 

Adres

Omschrijving

1

Asch, Culemborgseweg 27a

Bedrijfswoning omzetten naar plattelandswoning

2

Buren, Erichemsekade 8

Uitbreiden camping

3

Ingen, Bulksestraat 5-7

Uitbreiden agrarisch bouwperceel (fruit)

4

Ingen, Woudstraat 15

Uitbreiden agrarisch bouwperceel (melkvee)

5

Kapel-Avezaath, Laageinde 49

Bouw van twee woningen

6

Kerk-Avezaath, Daver 9

Splitsing monument

7

Lienden, Panderweg 1

Uitbreiden agrarisch bouwperceel (melkvee)

8

Maurik, Parkstraat 25

Omzetting naar burgerwoning

9

Maurik, Parkstraat 27/27a

Sloop agrarische bebouwing en bouw twee vrijstaande woningen

10

Maurik, Tielsestraat 69

Uitbreiden agrarisch bouwperceel (akkerbouw)

11

Rijswijk, De Heuvel 46

Bouw behandel- en verblijfcentrum

12

Rijswijk, Roodvoet

Herbestemmen steenfabrieksterrein

13

Zoelen, Retsezijstraat 3

Legaliseren minicamping

14

Zoelen, Zoelense zandweg ong ongenummerd

Realiseren laad- en loswal Amsterdam-Rijnkanaal

15

Zoelmond, Maatstraat 2

Uitbreiding agrarisch bouwperceel (melkvee)

Ook een aantal andere gebieden maken onderdeel uit van het bestemmingsplan “Buitengebied, vijfde herziening”. Voor deze andere gebieden leggen wij de bestaande situatie vast. Dit doen wij om verschillende redenen. Een reden kan zijn dat voor deze gebieden nu nog oude bestemmingsplannen gelden. Een andere reden kan zijn dat het bestemmingsplan voor deze percelen niet overeenkomt met de feitelijke situatie. Wij doen dit onder andere voor de volgende gebieden:

 

Adres

Omschrijving

1

Eck en Wiel, Kalverlandseweg 11

Herstellen fout vanuit eerder veegplan

2

Kerk-Avezaath, noordzijde

Actualisatie (geen nieuwe ontwikkeling)

3

Lienden, Molenstraat 67a

Actualisatie (geen nieuwe ontwikkeling)

4

Lienden, Veerweg

Actualisatie (geen nieuwe ontwikkeling)

5

Maurik, De Slaag – Wetering

Wegbestemmen watergang

6

Zoelen, Burensedijk

Vergroten oppervlakte woonwagens

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan?

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft de gemeenteraad wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Het gaat hier om wijzigingen naar aanleiding van ingediende zienswijzen of om ambtshalve aanpassingen. Deze wijzigingen namen we op in de nota zienswijze en ambtshalve aanpassingen. Deze nota kunt u inzien op de website van de gemeente Buren. Zie in deze publicatie bij ‘Hoe kunt u de stukken bekijken?’, voor de exacte locatie.

Wat maakt de omgevingsvergunning mogelijk?

De initiatiefnemers van de plannen aan de Zoelense Zandweg in Zoelen en aan de Burensedijk 17b in Zoelen willen graag snel een omgevingsvergunning krijgen voor hun initiatief. Dit kunnen wij doen op basis van artikel 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening en de Coördinatieverordening van de gemeente Buren. Hiermee bundelen we de voorbereiding, bekendmaking en vaststelling van vergunningen en procedures die met elkaar te maken hebben. Dit betekent dat wij de verleende omgevingsvergunning en het vastgestelde bestemmingsplan tegelijk publiceren. Tegen de vaststelling van de besluiten kunt u dan in één keer beroep instellen bij de Raad van State.

Hoe kunt u de stukken bekijken?

Het vastgestelde bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunning liggen tegelijk ter inzage. De periode start op donderdag 21 mei 2015 en loopt tot en met woensdag 1 juli 2015. U kunt in deze periode de stukken inzien bij de publieksbalie in het gemeentehuis van Buren, De Wetering 1 te Maurik, dagelijks open van 9.00 tot 12.00 uur. De stukken kunt u bekijken via www.buren.nl. Het bestemmingsplan is ook te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl (het plan IDN-nummer is NL.IMRO.0214.BUIBP20140020-vg01).

Hoe kunt u reageren op het plan?

Als u het niet eens bent met het bestemmingsplan en/of de omgevingsvergunningen kunt u binnen de termijn beroep instellen als:

  • U op tijd uw zienswijze indiende tegen het eerdere ontwerpbesluit;

  • U belanghebbende bent en kan aantonen dat u met terechte reden niet in staat was om uw zienswijze tegen het voorgaande ontwerpbesluit in te dienen;

  • U belanghebbende bent en het niet eens bent met de aangebrachte wijzigingen. Dit is dus alleen van toepassing bij een gewijzigd vastgesteld besluit.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

In het beroepschrift staat in ieder geval:

  • Uw naam en adres;

  • De dagtekening;

  • Een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;

  • De redenen van het beroep en

  • Uw handtekening.

Voorlopige voorziening

Als u beroep instelt, blijft het besluit geldig totdat de Raad van State beslist over uw beroep. Misschien kunt of wilt u die beslissing op uw beroep niet afwachten. Dan kunt u de voorzieningenrechter vragen om een regeling te treffen. Deze regeling heet een voorlopige voorziening of schorsing. Dit betekent dat de rechter snel naar uw verzoek kijkt en beslist of het besluit nog niet in werking moet treden. U moet dan wel een beroepschrift hebben ingediend. Aan deze procedure zijn griffiekosten verbonden. Nadat u het beroepschrift heeft ingediend krijgt u bericht van de griffie van de Afdeling Bestuursrechtspraak over de verdere procedure.

De Crisis- en herstelwet is van toepassing op dit bestemmingsplan

Dit betekent, dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.

Heeft u vragen?

Voor vragen kunt u terecht bij mevrouw W. Drost van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Zij is te bereiken via het telefoonnummer van de gemeente: 14 0344 (alleen die zes cijfers).

Naar boven