Logo Papendrecht
Inspraak op buitenplanse afwijking ontwikkeling Markt van Matena, Papendrecht

Burgemeester en wethouders van Papendrecht bieden op grond van de inspraakverordening de mogelijkheid aan ingezetenen en belanghebbenden om in te spreken op hun voornemen tot het opstarten van een formele procedure voor een buitenplanse afwijking van het geldende bestemmingsplan Land van Matena. De buitenplanse afwijking is noodzakelijk om medewerking te kunnen verlenen aan de aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van een voorzieningencentrum en 40 appartementen in het Land van Matena te Papendrecht.

Het voorzieningencentrum zal gedeeltelijk dienen als vervanging van het noodgebouw van de huidige MCD supermarkt in de wijk Oostpolder. Het project heeft de naam Markt van Matena gekregen en is gelegen in de oostelijke hoek van de Noordkil en Matenasche Scheidkade.

De strijdigheid met het bestemmingsplan is het gevolg van een groene geledingstrook die het bouwplan van noord naar zuid doorsnijdt. In het bestemmingsplan is een verbod opgenomen tot het bouwen van een bouwwerk in deze strook. De strook moest dienen als een groene geleiding van het gebied boven de A15 naar het industrieterrein Oosteind. Inmiddels heeft de provincie dit beleid verlaten waardoor het bebouwen van deze strook weer tot de mogelijkheden behoort. Omdat de beleidswijziging van de provincie nog niet is verwerkt in het vigerende bestemmingsplan dient een buitenplanse afwijkingsprocedure te worden gevolgd voordat tot vergunningverlening kan worden overgegaan.

De planologisch relevante onderdelen van de aanvraag omgevingsvergunning en overige voor de planologische procedure relevante stukken liggen gedurende vier weken ter inzage in het gemeentehuis, vanaf donderdag 21 mei 2015 tot en met woensdag 17 juni 2015. De stukken kunnen tijdens openingstijden op werkdagen in het gemeentehuis worden ingezien of op afspraak (tel. nr. 078-7706358). Indien noodzakelijk is dit ook buiten werkuren mogelijk. De stukken kunnen ook op de gemeentelijke website (www.papendrecht.nl) worden ingezien.

Tijdens de termijn van ter inzage legging bestaat de mogelijkheid schriftelijk op de stukken te reageren. Deze inspraakreacties kunnen worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 11, 3350 AA Papendrecht. Ook het indienen van een mondelinge inspraakreactie is mogelijk. Hiervoor dient u tijdig, bij voorkeur uiterlijk één week voor het einde van de terinzagelegging, een afspraak te maken met het taakveld ruimtelijke ordening van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling (078-7706358). Het is niet mogelijk telefonisch uw inspraakreactie kenbaar te maken.

Na afloop van de inspraaktermijn zullen de ingekomen reacties worden samengevat in een eindverslag van de inspraakprocedure en betrokken worden bij de besluitvorming tot het eventueel opstarten van de formele procedure. Na behandeling van het eindverslag door het college van burgemeester en wethouders zal de procedure volgens de bepalingen van de Wabo worden gestart.

20 mei 2015

Burgemeester en wethouders van Papendrecht, de plv. secretaris, M. Boogmans

de burgemeester, C.J.M. de Bruin

Naar boven