Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Commissariaat voor de MediaStaatscourant 2015, 13593Interne regelingen

Reglement Adviescommissie Ernstige Schade

HOOFDSTUK 1. BEGRIPSBEPALINGEN

In dit reglement wordt verstaan onder:

a. adviescommissie:

de Adviescommissie Ernstige Schade;

b. college:

het college van commissarissen;

c. Commissariaat1:

het Commissariaat voor de Media;

d. leden:

leden van de adviescommissie;

e. secretaris:

een medewerker van het Commissariaat die de adviescommissie in haar werkzaamheden ondersteunt;

f. voorzitter:

voorzitter van de adviescommissie.

HOOFDSTUK 2. STATUS VAN DE ADVIESCOMMISSIE

 • 2.1 De adviescommissie heeft tot taak het Commissariaat inhoudelijk te adviseren over mogelijke gevallen van ernstig schadelijk aanbod voor minderjarigen.

 • 2.2 De adviescommissie adviseert uitsluitend op verzoek van het Commissariaat. Zij heeft geen zelfstandige bevoegdheden om ongevraagd te adviseren.

 • 2.3 De voorzitter en de leden van de adviescommissie kunnen geen deel uitmaken van of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van het Commissariaat. Er bestaat geen andere zakelijke relatie tussen het Commissariaat en de leden anders dan via het lidmaatschap van de commissie. De commissie is geheel onafhankelijk ten opzichte van het college of ambtelijke organisatie en er bestaat geen (schijn van) binding of relatie op basis waarvan de adviezen kunnen worden beïnvloed.

 • 2.4 Indien in een concrete situatie naar het oordeel van het Commissariaat een adviestraject niet kan worden afgewacht, kan het Commissariaat zonder extern advies bepalen of er sprake is van mogelijk ernstig schadelijk aanbod. Het Commissariaat doet dit mede aan de hand van de criteria zoals tot op dat moment ontwikkeld. Het Commissariaat informeert de voorzitter van de adviescommissie over besluiten die het in overeenstemming met dit artikellid neemt.

HOOFDSTUK 3. BENOEMING EN ZITTINGSDUUR

 • 3.1 De adviescommissie wordt ingesteld voor een periode van drie jaar, waarna een evaluatie plaatsvindt. Indien het college naar aanleiding van de evaluatie van oordeel is dat de samenstelling van de adviescommissie dient te wijzigen, staat het het college vrij wijzigingen door te voeren. De secretaris zal hierover afstemmen met de adviescommissie.

 • 3.2 Een lid van de adviescommissie kan maximaal drie termijnen lid zijn van de adviescommissie (waarbij de periode van september 2011- februari 2015 als eerste termijn geldt).

 • 3.3 Leden van de adviescommissie worden door het college benoemd en hebben recht op een vacatievergoeding van € 500 (inclusief reiskostenvergoeding) per persoon per dag. Het college wijst één van de leden als voorzitter aan.

 • 3.4 Ontstaat tussentijds een vacature door het vertrek van een van de leden van de adviescommissie, dan wordt de vacature voor de resterende tijd van de zittingsperiode ingevuld.

 • 3.5 De aftredende voorzitter of leden van de commissie blijven hun functie vervullen totdat in de opvolging conform dit artikel 3 is voorzien.

HOOFDSTUK 4. VASTSTELLING ADVIEZEN, EN TAAKVERDELING VOORZITTER EN SECRETARIS

 • 4.1 De secretaris verzorgt in overleg met de voorzitter de uitnodiging voor de vergadering, de agenda en de overige voor de vergadering bestemde stukken. De uitnodiging aan de adviescommissie bevat het verzoek van het Commissariaat tot advisering.

 • 4.2 Indien de voorzitter, de leden en/of de secretaris de beschikking krijgen over gegevens waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of redelijkerwijs moeten vermoeden, zijn zij verplicht tot geheimhouding daarvan.

 • 4.3 De vergaderingen van de adviescommissie zijn niet openbaar. De adviescommissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het uit te brengen advies.

 • 4.4 De secretaris notuleert en draagt zorg voor een ontwerp van een zakelijk verslag van elke vergadering van de adviescommissie. De secretaris zendt het ontwerp van het verslag aan de voorzitter en de leden. De secretaris voert eventuele door de adviescommissie gewenste wijzigingen in het ontwerp door. De adviescommissie stelt het verslag vast.

 • 4.5 De voorzitter geeft leiding aan de vergadering van de adviescommissie en biedt alle leden de gelegenheid om hun mening voldoende naar voren te brengen. Hij/zij zorgt ervoor dat, na een inhoudelijke discussie over een onderwerp, voor alle aanwezigen een korte en heldere samenvatting van het uit te brengen advies wordt gegeven, als basis voor de schriftelijke uitwerking door de secretaris. De voorzitter draagt verantwoordelijkheid voor het functioneren van de commissie en bewaakt mede de continuïteit en consistentie in de beoordeling en advisering.

 • 4.6 De secretaris is penvoerder van het advies. De secretaris neemt niet inhoudelijk deel aan de beraadslagingen en besluitvorming. De secretaris draagt zorg – in overleg met de voorzitter – voor een ontwerp van het advies. Voor de tekst van het advies wordt zoveel mogelijk van een vast format gebruik gemaakt. De secretaris zendt het ontwerp van het advies aan de voorzitter en de leden. De secretaris voert eventuele door de adviescommissie gewenste wijzigingen in het concept door. De adviescommissie stelt het advies vast.

 • 4.7 De adviezen van de commissie zijn gemotiveerd. Bij het uitbrengen van hun adviezen laten de commissieleden zich uitsluitend leiden door overwegingen van het algemene belang van bescherming van lichamelijke, geestelijke of zedelijke ontwikkeling van minderjarigen, waarbij zij in een afzonderlijk geval hun bijzondere expertise en (ervarings)deskundigheid kunnen gebruiken bij de beoordeling of bepaalde content kan leiden tot ernstige schade bij jongeren jonger dan zestien jaar. De voorzitter en de leden laten zich bij hun advisering niet beïnvloeden door politieke of persoonlijke belangen, belangen van externe partijen die mogelijkerwijs onder het toezicht van het Commissariaat vallen, dan wel door anderen die op enigerlei wijze zijn betrokken bij het werkveld van het Commissariaat.

 • 4.8 In het advies wordt in ieder geval ingegaan op eventuele in het adviesverzoek van het Commissariaat gestelde vragen.

 • 4.9 De definitieve tekst van het advies wordt geaccordeerd door alle leden van de adviescommissie. De secretaris zorgt voor verzending van het door de voorzitter ondertekende advies aan het Commissariaat.

HOOFDSTUK 5. SLOTBEPALINGEN

 • 5.1 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, alsmede bij gerezen geschillen, beslist het college, de commissie gehoord.

 • 5.2 Dit reglement zal op de website van het Commissariaat worden geplaatst.


X Noot
1

Met de term Commissariaat wordt verwezen naar de organisatie in zijn algemeenheid, de term college wordt gebruikt indien er sprake is van formele besluitvorming.