Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NaardenStaatscourant 2015, 13515Verkeersbesluiten
Naarden, afsluiting Vesting in verband met Wallenloop op 17 mei 2015
Logo Naarden
Het hoofd van de afdeling Civiele Werken en Groenvoorzieningen;
gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet (WVW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV) en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en de Mandaat- en volmachtregeling waarin het hoofd CWG gemandateerd is tot beslissen over tijdelijke verkeersmaatregelen ten behoeve van (onderhouds-)werkzaamheden en evenementen;
 
Overwegingen ten aanzien van het besluit
dat op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening aan atletiekvereniging Tempo vergunning verleend wordt voor De Wallenloop op zondag 17 mei 2015dat het parcours loopt via de Kapitein G.A. Meijerweg, de voet- en fietspaden van de Korte Bedekteweg, de Lange Bedekteweg, de Admiraal Helfrichweg en het Vestingpad;dat de lopers op drie locaties (Kapitein Meijerweg, Burgemeester Van Wettumweg en Amsterdamsestraatweg) de rijbaan oversteken;dat er door de organisatie 16 verkeersregelaars ingezet worden;dat aan deze recreatieve loop maximaal 1000 lopers deelnemen;dat de loop om 10.40 uur start op de Kapitein G.A. Meijerweg; dat in drie groepen gestart wordt; Kidsrun om 10.40 uur, wedstrijdloop om 11.00 uur en overige deelnemers om 11.20 uur;dat de lopers verzamelen op het Ruijsdaelplein;dat gefinishte lopers tot 12.30 uur via de Kapitein Meijerweg teruglopen naar sporthal De Lunet;dat lopers die na 12.30 finishen teruglopen via het parallel aan de Kapitein Meijerweg liggende fiets- voetpad;dat borging van  de veiligheid van de deelnemers noodzakelijk maakt dat uitsluitend voetgangers (deelnemers) van de rijbaan van de Kapitein Meijerweg gebruik kunnen maken;dat om die reden de Kapitein Meijerweg tussen 10.30 en 12.30 uur wordt afgesloten voor verkeer;dat bij nadering van hulpdiensten de Kapitein Meijerweg onverwijld vrij gemaakt zal worden;dat de verkeersregelaars aan weerszijden van de afzetting door middel van communicatie-apparatuur voortdurend met elkaar in verbinding zullen staan;dat de veiligheid van de deelnemers noodzakelijk maakt dat uitsluitend deelnemers gebruik maken van de rijbaan van het Ruijsdaelplein aan de kant van de Utrechtse Poort;dat om die reden de rijbaan aan het Ruijsdaelplein aan de kant van de Utrechtse Poort tussen 09.00 en 12.30 uur wordt afgesloten voor verkeer;dat vanwege het verzamelen van de lopers op het Ruijsdaelplein eveneens een parkeerverbod zal gelden op het Ruijsdaelplein aan de kant van de Utrechtse Poort vanaf 09.00 uur tot 12.30 uur;dat om automobilisten de mogelijkheid te geven om een andere route te kiezen bij de Kruising Koningin Wilhelminalaan / Alexanderlaan een hek geplaatst wordt met een bord “tijdelijke stremming verkeer in verband met evenement” waarbij een verkeersregelaar staat, automobilisten kunnen echter hun weg vervolgen via de Burgemeester Van Wettumweg richting vesting vervolgen;dat om automobilisten de mogelijkheid te geven om een andere route te kiezen bij de kruising Amsterdamsestraatweg / Meerstaat een hek geplaatst wordt met een bord “tijdelijke stremming verkeer in verband met evenement” waarbij een verkeersregelaar staat, automobilisten kunnen echter hun weg via de Amsterdamsestraatweg richting vesting vervolgen;dat het speeltuintje aan de Burgemeester Van Wettumweg tussen 09.00 en 12.30 wordt afgesloten voor verkeer en er een parkeerverbod zal gelden;dat op 24 april 2015 overleg heeft plaatsgevonden met de korpschef van politie Gooi en Vechtstreek, namens deze de heer J.D. van Brakel, verkeersadviseur, en hij akkoord gaat met de voorgestelde maatregelen;dat de vermelde maatregelen worden genomen op basis van artikel 2.1.a. van de Wegenverkeerswet 1994 met de doelstelling het verzekeren van de veiligheid op de weg;tot het van kracht laten zijn van voornoemde verkeersmaatregelen zoveel korter of langer als noodzakelijk;dat de hierna genoemde wegen c.q. weggedeelten onder beheer en binnen de grenzen gelegen zijn van de gemeente Naarden;
BESLUIT
  • 1.
    tot een geslotenverklaring van de Kapitein G.A. Meijerweg;
  • 2.
    tot het instellen van een geslotenverklaring en parkeerverbod op het  Ruijsdaelpein aan de zijde van de Utrechtse Poort;
  • 3.
    tot het plaatsen van verkeersborden conform model C01 en E01 met onderbord verboden te parkeren in verband met evenement op zondag17 mei van 09.00 uur tot 12.30 uur conform bijlage I van het Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990;tot het van kracht laten zijn van voornoemde verkeersmaatregelen zoveel korter of langer als noodzakelijk;één en ander overeenkomstig de bij dit besluit en als zodanig gewaarmerkte tekening d.d. 28 april 2015, tekeningnummer TVBE-1508.
 
Naarden, 28 april 2015 M. Jonker
Mededelingen
Bezwaar- of beroepsclausule
Dit besluit is aangekondigd in de NaarderNieuws van 6 mei 2015
 
Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 3:45 van de Algemene wet bestuursrecht wordt melding gemaakt van de mogelijkheid tegen dit besluit bezwaar te maken. Daartoe moet men binnen zes weken na de dag van bekendmaking van het besluit bij burgemeester en wethouders van Naarden, postbus 5000, 1410 AA Naarden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Het is dus belangrijk in het bezwaarschrift duidelijk te vermelden waarop bezwaar wordt gemaakt.
 
Voor meer informatie over hoe bezwaar te maken, kan een brochure worden opgevraagd bij de telefoniste/receptioniste, telefoonnummer 035-6957811.