Voornemen om een aanvullend milieueffectrapport op te stellen voor Windpark N33, Ministerie van Economische Zaken

KENNISGEVING

Van vrijdag 22 mei tot en met donderdag 2 juli 2015 ligt de aanvullende conceptnotitie reikwijdte en detail (hierna aangeduid als ‘aanvullende startnotitie’) ter inzage voor het milieueffectrapport voor het voornemen voor Windpark N33. Iedereen kan hierop reageren met een zienswijze.

Waarom dit voornemen?

De initiatiefnemers YARD ENERGY (voorheen KDE Energy BV), Blaaswind BV en RWE zijn voornemens om een windpark te realiseren rondom de N33 in de provincie Groningen. Het beoogde windpark heeft een vermogen van circa 120 MW. Het windpark wordt verder aangeduid met de naam Windpark N33. De Minister van Economische Zaken heeft u eerder geïnformeerd over het voornemen tot dit MER-plichtig project met de terinzagelegging van de ‘conceptnotitie reikwijdte en detail’ van 14 oktober tot en met 24 november 2011. Deze notitie is vastgesteld op 3 juni 2012 en in te zien via de website van bureau energie­projecten1). Sindsdien is besloten om het te onderzoeken gebied voor het windpark uit te breiden. Met deze kennisgeving informeert de Minister van Economische Zaken u over het aanvullende onderzoek voor het milieueffectrapport dat in verband met deze uitbreiding wordt uitgevoerd. In de aanvullende startnotitie is aangegeven op welke wijze het milieuonderzoek zal worden uitgevoerd en hoe dit in het milieueffectrapport wordt opgenomen. Onderstaande kaart bevat een overzicht van het volledige in het milieueffectrapport te onderzoeken plangebied. In de aanvullende startnotitie zijn de opstellingsvarianten die in het milieueffectrapport worden onderzocht meer gedetailleerd weergegeven.

Besluitvorming

Op de besluitvorming over Windpark N33 is de rijkscoördinatieregeling van toepassing. Dit betekent dat de locatie van het windpark zal worden vastgelegd in een (rijks)inpassingsplan, dat wordt vastgesteld door de ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu. Het inpassingsplan wordt voorbereid in één gecoördineerde procedure samen met (een aantal van) de andere besluiten die voor het project nodig zijn (vergunningen en ontheffingen). De Minister van Economische Zaken coördineert de procedure. Met deze kennisgeving en het ter inzage leggen van de aanvullende startnotitie wordt geen besluit genomen over het beoogde windpark, maar wordt in samenhang met de eerder vastgestelde notitie reikwijdte en detail informatie gegeven over de manier waarop het milieurapport wordt opgesteld. Dit milieurapport dient ter onderbouwing van de nog te nemen besluiten.

Milieueffectrapport

Met een milieueffectrapport (MER) worden (mogelijke) milieueffecten, bijvoorbeeld op leefomgevingskwaliteit (mens), gezondheid, landschap, natuur, bodem en water in beeld gebracht, zodat deze effecten een volwaardige rol kunnen spelen bij de besluitvorming.

Het MER wordt een gecombineerd project-MER/plan-MER waarvoor de uitgebreide procedure wordt gevolgd. Het project-MER wordt opgesteld ter onderbouwing van de omgevingsvergunning en het plan-MER ter onderbouwing van het inpassingsplan.

Waar kunt u de stukken inzien?

U kunt de aanvullende startnotitie en de hiervoor genoemde op 3 juni 2012 vastgestelde notitie reikwijdte en detail van vrijdag 22 mei tot en met donderdag 2 juli 2015 inzien op www.bureau-energieprojecten.nl en tijdens reguliere openingstijden (op papier) op de volgende locaties:

  • gemeente Menterwolde, Kerkstraat 2, 9649 GR Muntendam;

  • gemeente Oldambt, Johan Modastraat 6, 9671 CD Winschoten;

  • gemeente Veendam, Raadhuisplein 5, 9641 AW Veendam.

Informatiemarkten

De ministeries van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu organiseren enkele inloopavonden. U bent van harte welkom om daar informatie te halen en vragen te stellen over het project en de procedure. Deze inloopavonden worden gehouden op:

  • woensdag 3 juni 2015 in Hotel Parkzicht, Museumplein 3, 9641 AD Veendam;

  • donderdag 4 juni 2015 in StayOkay, Esbörgstraat 16, 9679 BT Scheemda;

  • maandag 8 juni 2015 in Dorpshuis Meeden, Tussen Baide Meulens 16, 9651 BW Meeden.

U hoeft zich niet van tevoren aan te melden.

Van 19.00 uur tot 21.00 uur is de zaal open en heeft u de mogelijkheid om de inloopavond te bezoeken en vragen te stellen aan de aanwezige medewerkers van de overheid en de initiatiefnemers van Windpark N33. Er is geen plenair deel met presentaties of toelichtingen. Dat betekent dat het niet noodzakelijk is om direct bij aanvang van de inloopavond aanwezig te zijn. U kunt vrij in- en uitlopen en op ieder moment met medewerkers van de verschillende organisaties spreken.

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken?

Eenieder kan mondeling of schriftelijk reageren op de startnotitie. Tot en met 2 juli 2015 kunt u gericht aangeven wat naar uw mening moet worden onderzocht in het milieueffectrapport en op welk detailniveau dat moet gebeuren om bij te dragen aan een goede besluitvorming. U wordt uitgenodigd om vooral zienswijzen in te dienen die ingaan op welke milieuaspecten in het milieueffectrapport moeten worden onderzocht.

U kunt van vrijdag 22 mei tot en met donderdag 2 juli 2015 reageren.

Wij ontvangen uw zienswijzen bij voorkeur digitaal. Dat kan via www.bureau-energieprojecten.nl onder ‘Windpark N33’. U kunt niet reageren via e-mail.

Per post kan ook: Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt Windpark N33, Postbus 248, 2250 AE Voorschoten. Wilt u uw brief ondertekenen en uw adres noemen? Dan kunnen wij u op de hoogte houden en eventueel in een later stadium contact met u opnemen.

Wilt u uw zienswijze mondeling geven? Dat kan tijdens een van de inloopavonden bij de daarvoor aanwezige notulisten of via het Bureau Energieprojecten op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur, T (070) 379 89 79.

Wat gebeurt hierna?

De aanvullende startnotitie wordt ook voorgelegd aan de betrokken overheden (gemeenten, provincies, e.d.). Alle zienswijzen, reacties en adviezen worden bekeken door de ministers en betrokken bij de vaststelling van de aanvullende notitie reikwijdte en detail. Mede op basis van deze notitie wordt het milieueffectrapport opgesteld.

Als het milieueffectrapport is afgerond, wordt mede op basis daarvan de locatiekeuze voorbereid en een ontwerpinpassingsplan opgesteld. Het milieueffectrapport is ook onder­bouwing voor de omgevingsvergunning in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Het milieueffectrapport zal samen met dit ontwerpinpassingsplan en andere ontwerpbesluiten ter inzage worden gelegd. Hierop kan iedereen dan reageren. Dit wordt te zijner tijd aangekondigd in onder andere de Staatscourant, huis-aan-huisbladen en op www.bureau-energieprojecten.nl.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u de website www.bureau-energieprojecten.nl raadplegen of contact opnemen met het Bureau Energieprojecten, T (070) 379 89 79.

1) http://www.bureau-energieprojecten.nl onder ‘Windparken, project Windpark N33’.

Naar boven