Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EdeStaatscourant 2015, 13410Verkeersbesluiten
Gemeente Ede - Verkeersbesluit voorrang regelen - kruisingen Darwinstraat/Boylestraat en Darwinstraat/Franklinstraat in Ede
Logo Ede
816580
College van burgemeester en wethouders
Overwegingen ten aanzien van het besluit
Op de kruisingen van de Darwinstraat met de Boylestraat en de Franklinstraat hebben bestuurders van rechts voorrang. De inrichting van de kruisingen, de aanwezigheid van bebouwing (uitzichtbelemmerend) en het gedrag van verkeersdeelnemers maken de verkeers- en voorrangssituatie in bepaalde omstandigheden onoverzichtelijk. Recent hebben er twee zware ongevallen plaatsgevonden. De voorrangssituatie wordt geoptimaliseerd om de verkeersveiligheid te verzekeren, de weggebruikers en passagiers te beschermen, de weg in stand te houden en de bruikbaarheid daarvan te waarborgen. De voorrang wordt geoptimaliseerd door het plaatsen van bebording en het aanbrengen van markering.
BESLUIT
Overeenkomstig bijgevoegde bijlagen de volgende verkeersmaatregelen in te stellen:
- de plaatsing van borden B3 en B6 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, inclusief voorrangsdriehoeken en blokmarkering, om de voorrang te optimaliseren.
 
Ter inzage
Het besluit en de bijbehorende tekeningen liggen gedurende 6 weken ter inzage bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu, Raadhuis De Doelen, Raadhuisplein 2 in Ede. Voor openingstijden zie www.ede.nl/openingstijden. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar het nummer (0318) 680 336.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kevin Jacobs van het cluster ROG (0318) 680 391.
Ede, 12 mei 2015

College van burgemeester en wethouders

Namens deze,

Harriette Campen

afdelingsmanager Beleid Infrastructuur & Milieu

Mededelingen
Bezwaar- of beroepsclausule
Wij adviseren u eerst contact op te nemen met Kevin Jacobs, (0318) 680 391, voor uitleg over het besluit. Bezwaar maakt u binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit. U doet dit door het formulier bezwaarschrift in te vullen op www.ede.nl/bezwaarmaken onder het tabblad aanvragen. U mag ook een brief sturen. Als u de brief stuurt, wilt u dan de volgende punten vermelden?
- uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
- de datum waarop u uw brief schrijft;
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
- het zaaknummer of voeg een kopie van het besluit bij;
- uw handtekening.
 
Als u bezwaar maakt, blijft het besluit geldig totdat het bezwaar behandeld is. Na afloop van de bezwaarprocedure hoort u of het besluit wijzigt. Kunt u niet zo lang wachten? Dan kunt u de Rechtbank Gelderland om een voorlopige voorziening vragen. Als de rechtbank uw verzoek toewijst, dan worden de gevolgen van het besluit opgeschort. Meer informatie hierover vindt u op www.rechtspraak.nl.