Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LopikStaatscourant 2015, 13370Overige mededelingen aan het wegverkeer
Toepassingverklaring van Afdeling 3.4 Awb op verkeersbesluit en voornemen tot verkeersbesluit
Logo Lopik
Nr.: 15.04180
 
Onderwerp: Toepassingverklaring van Afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht op verkeersbesluit
 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Lopik;
 
 
overwegende, dat wij, naar aanleiding van klachten over veiligheid en geluidsoverlast op het wegdeel Lekdijk West, vanaf de gemeentegrens met Krimpenerwaard tot de kruising met de Zijdeweg, voornemens zijn een verkeersbesluit te nemen om deze klachten tegen te gaan;
 
dat het hierbij wenselijk is, teneinde tot een goede belangenafweging te komen, om de uniforme openbare voorbereidingsprocedure toe te passen bij de voorbereiding van het verkeersbesluit ;
 
gelezen het advies d.d. 14 april 2014;
 
gelet op artikel 3:10 lid 1 Algemene wet bestuursrecht;
 
 
b e s l u i t e n :
 - - - - - - - - - - -
 
  • 1.
    Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing te verklaren op de (voorbereiding van) het verkeersbesluit dat wij voornemens zijn te besluiten met betrekking tot het wegdeel Lekdijk West, vanaf de gemeentegrens met Krimpenerwaard tot de kruising met de Zijdeweg. Het ontwerpbesluit dat hiertoe ter inzage wordt gelegd wordt bij dit besluit bijgevoegd.
 
Dit besluit, met het voornemen tot het nemen van een verkeersbesluit, is op 19 mei 2015 gepubliceerd in de Staatscourant onder “Overige mededelingen aan het wegverkeer”. Een publicatie hierover is ook gepubliceerd in Het Kontakt van 19 mei 2015. Dit besluit, met het voornemen tot het nemen van een verkeersbesluit, ligt voor een ieder ter inzage van 19 mei 2015 tot en met 30 juni 2015, op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur bij de balie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Lopik.
 
Zienswijze  
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum (19 mei 2015) een zienswijze indienen, bij voorkeur schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lopik, Postbus 50, 3410 CB Lopik. 
 
Tegen het besluit om afdeling 3.4 van toepassing te verklaren staat geen rechtsmiddel open op grond van artikel 6:3 Algemene wet bestuursrecht.
 
Lopik, 14 april 2015
 
 
Hoogachtend,
 
Het college van burgemeester en wethouders van Lopik;
de secretaris,
de burgemeester,
 
 
 
 
 
 
 
 
(H. Capel)
(mw. mr. R.G. Westerlaken-Loos)
 
 
VOORNEMEN
 
Datum: 19 mei 2015
Onderwerp: Verkeersbesluit voor het afsluiten van de Lekdijk West tussen de gemeentegrens en de Zijdeweg
Burgemeester en wethouders van de gemeente Lopik.
 
Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994, zijn wij bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.
 
OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT
Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: Wvw) moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens,
alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.
 
Omschrijving van de maatregelen
Het verkeersbesluit houdt in dat de Lekdijk West, vanaf de gemeentegrens met Krimpenerwaard, tot de kruising met de Zijdeweg (dit wegdeel wordt hierna genoemd: Lekdijk), wordt verboden voor gemotoriseerd verkeer. Het verbod geldt niet voor bestemmingsverkeer.
 
Motivering
Dit verkeersbesluit wordt genomen met de volgende motivaties als grondslag:
Artikel 2 lid 1 sub b Wvw: het beschermen van weggebruikers en passagiers
Artikel 2 lid 2 sub a Wvw: het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer
Artikel 2 lid 2 sub b Wvw: het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden.
Beschermen van weggebruikers en passagiers
Door bewoners aan de Lekdijk is meerdere malen gemeld dat er hard wordt gereden door gemotoriseerd verkeer op de Lekdijk. Dit is bevestigd door de werkgroep motoroverlast Lekdijk. Dit gemotoriseerde verkeer levert gevaar op voor fietsers en wandelaars die ook gebruik maken van de Lekdijk. De mix van verkeersstromen levert onoverzichtelijke situaties op bij de huidige weginrichting. Door de Lekdijk voor gemotoriseerd verkeer af te sluiten, wordt het niet-gemotoriseerd verkeer op de Lekdijk beschermd.
 
Voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade
Door bewoners aan de Lekdijk is meerdere malen geklaagd over geluidsoverlast door hard rijdend gemotoriseerd verkeer. Door het gemotoriseerd verkeer te verbieden, wordt de geluidsoverlast verminderd.
 
Voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten en gebieden
De Lekdijk is een weg langs de Lek. Deze weg is geen provinciale weg. De Lekdijk heeft twee belangrijke karaktereigenschappen.
De eerste karaktereigenschap is een verkeersafwikkeling ten behoeve van locaties in de directe omgeving. De hoeveelheid verkeer is beperkt, omdat het verkeer hoofdzakelijk afgewikkeld wordt door de provinciale weg N210. De Lekdijk is dus naar het karakter een rustige weg.
De tweede karaktereigenschap is dat de weg een recreatieve functie heeft. Met name in weekenden en op feestdagen wordt de weg gebruikt door wandelaars en fietsers. Dit wordt bevestigd en versterkt door de projecten “Op de Fiets” van de Provincie Utrecht en “Op de Fiets/Lekdijk” van de Gemeente Lopik. Binnen het project “Op de Fiets” is op 10 juni 2004 een prioriteitenlijst vastgesteld waarbij de Lekdijk prioriteit gekregen heeft. Naar aanleiding hiervan is op 31 maart 2008 door de Gemeente Lopik het project “Op de Fiets/Lekdijk” gestart waarbij onder andere fietssuggestie stroken en uitzichtbalkons zijn gerealiseerd, en er zijn graskeien in de bermen aangelegd.
 
Hard rijdend gemotoriseerd verkeer doet afbreuk aan deze karaktereigenschappen van de weg. Door het gemotoriseerd verkeer te verbieden, worden deze karaktereigenschappen beschermd.
 
Niet voor bestemmingsverkeer
Voor percelen die aan de Lekdijk liggen of via de Lekdijk bereikbaar zijn is de Lekdijk vaak de enige verkeersontsluiting. Als de Lekdijk voor al het gemotoriseerd verkeer verboden zou worden, dan zouden bewoners, bezoekers en bedrijven die hun bestemming hebben aan de Lekdijk onevenredig zwaar getroffen worden in hun belangen. Gelet hierop geldt het verbod voor gemotoriseerd verkeer niet voor bestemmingsverkeer.
 
Overige overwegingen
Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd met de Politie.
 
Overeenkomstig artikel 25 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer
is voorts overleg gepleegd met de Gemeente Krimpenerwaard. Deze gemeente heeft aangegeven voor haar gedeelte Lekdijk (Oost) geen verkeersbesluit te nemen.
 
Uniforme openbare voorbereidingsprocedure
De bekendmaking van de ter inzage legging van het ontwerp besluit met de daarop betrekking hebbende stukken en de mogelijkheid zienswijzen kenbaar te maken, werd op 19 mei 2015 gepubliceerd in Het Kontakt en op 28 april 2015 in de Staatscourant.
 
Zienswijzen
[Nader in te vullen]
 
Besluit
Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders de Lekdijk West, van de gemeentegrens met Gemeente Krimpenerwaard tot de Zijdeweg, te verbieden voor gemotoriseerd verkeer. Dit verbod geldt niet voor bestemmingsverkeer.
Dit verbod wordt ingesteld conform bijgevoegde tekening. Hiertoe worden vier verkeersborden C12 met onderbord “Uitgezonderd bestemmingsverkeer” geplaatst. Ter voorlichting wordt ook een bord C12 met onderbord “na 1,1km” geplaatst.
 
Geen bezwaar
Omdat het hier gaat om een voornemen tot een verkeersbesluit kan geen bezwaar worden ingediend.
 
Afschriften
Een afschrift van dit verkeersbesluit wordt verzonden aan de Gemeente Krimpenerwaard, de Politie en de Werkgroep verkeersoverlast Lekdijk.
 
 
 
Hoogachtend,
 
Het college van burgemeester en wethouders van Lopik;
de secretaris,
de burgemeester,
 
 
 
 
 
 
 
 
(H. Capel)
(mw. mr. R.G. Westerlaken-Loos)