Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2015, 13360Verkeersbesluiten
Verkeersbesluit intrekking gehandicaptenparkeerplaats Gustav Mahlerplein 29-35 Amsterdam Zuid.
Logo Amsterdam
Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van Stadsdeel Zuid, gemeente Amsterdam
Overwegingen ten aanzien van het besluit
Op grond van de Wegenverkeerswet en het BABW kan het Dagelijks Bestuur van de bestuurscommissie van Stadsdeel Zuid overgaan tot intrekking van een gehandicaptenparkeerplaats voorzien van een bord E6 uit bijlage 1 van het RVV 1990.
Op basis van voornoemde overwegingen meen t het algemeen b estuur dat de g ehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Gustav Mahlerplein 29-35 met onderbord voorzien van e en kenteken dient te worden verwijderd .
Dit besluit wordt gepubliceerd onder "publicaties stadsdeel" op www.zuid.amsterdam.nl in De Staatscourant en op www.overheid.nl onder "lokale vergunningen". Dit besluit zal tevens ter inzage worden gelegd bij de balie van Stadsdeelkantoor Zuid, locatie Pr. Kennedylaan. Gedurende een periode van 6 weken na verzending van deze brief bestaat er voor u en andere belanghebbenden de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen dit besluit.
Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van Stadsdeel Zuid,
Namens hen
G.A. Lijnes
afdelingsmanager Vergunningen
BESLUIT
Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van Stadsdeel Zuid heeft besloten de gevraagde gehandicaptenparkeerplaats met onderbord voorzien van een kenteken te verwijderen ter hoogte van het perceel Gustav Mahlerplein 29-35
MEDEDELINGEN
Niet mee eens?
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit bezwaar maken. Als datum van uw bezwaar geldt de poststempel op uw bezwaarschrift.
Stuur uw bezwaarschrift naar:
Het algemeen bestuur van stadsdeel Zuid
T.a.v. Afdeling Juridische Zaken
Postbus 74019
1070 BA AMSTERDAM
Of per mail naar: stadsdeel@zuid.amsterdam.nl
Vermeld in uw bezwaarschrift altijd:
  • uw naam, adres en telefoonnummer
  • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en uw handtekening
  • het besluit waartegen u bezwaar maakt, met datum en referentienummer van het besluit
  • waarom u bezwaar maakt.
Na ontvangst informeert de gemeente u over de manier waarop zij uw bezwaarschrift gaat behandelen.
Schorsende werking
Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen: het besluit waartegen u bezwaar maakt, blijft geldig totdat over uw bezwaar is beslist.
Spoed? Voorlopige voorziening
Bij grote spoed kunt u (tegen kosten) een zogeheten voorlopige voorziening aanvragen. Dat is een spoedprocedure waarmee het genomen besluit tijdelijk kan worden ingetrokken en/of andere maatregelen kunnen worden getroffen.Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij:
de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam
sector Bestuursrecht Algemeen
Postbus 75850
1070 AW AMSTERDAM
Dat kan ook via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor hebt u een DigiD nodig. Op deze site vindt u ook meer informatie.