Besluit van 4 mei 2015 tot benoeming van de voorzitter en de leden van de commissie auteursrecht

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 28 april 2015, Directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 640806;

Gelet op artikel 11 van de Kaderwet adviescolleges;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Tot voorzitter en lid van de commissie auteursrecht wordt benoemd mw. prof. mr. M. de Cock Buning te Amsterdam.

Artikel 2

Tot leden van de commissie auteursrecht worden benoemd:

  • mr. dr. P.H. Peter Blok te Haarlem;

  • mr. B.J. Drijber te ’s-Gravenhage;

  • mw. prof. mr. M.M.M. van Eechoud te Eindhoven;

  • prof. mr. A. Quaedvlieg te Nijmegen;

  • prof. mr. M.R.F. Senftleben te ’s-Gravenhage;

  • mw. mr. T.H. Tanja-van den Broek te Wassenaar;

  • prof. mr. D.J.G. Visser te Amsterdam.

Artikel 3

De voorzitter en de leden worden benoemd voor een periode van vier jaar.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na plaatsing in de Staatscourant en werkt terug tot en met 26 juli 2014.

Onze Minister van Veiligheid en Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Wassenaar, 4 mei 2015

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff

Naar boven