Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Amsterdam - OostStaatscourant 2015, 13164Verkeersbesluiten
Gemeente Amsterdam, Bob Haarmslaan
Logo Amsterdam - Oost
 Verkeersbesluit
 
Datum
30 april 2015
Onderwerp
Tramhalte Bob Haarmslaan
Zaaknummer
Z-15-18310
 
Het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie Oost, daartoe gemandateerd door het algemeen bestuur,
 
gelet op:
de bepalingen van de Wegenverkeerswet, in het bijzonder artikel 2, lid 1, artikel 15, artikel 18, lid 1 d. en artikel 20;het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;de Verordening op de bestuurscommissies 2013;het Mandaatbesluit algemeen bestuur aan dagelijks bestuur stadsdeel Oost van 19 maart 2014;het Mandaatbesluit dagelijks bestuur en voorzitter Stadsdeel Oost van 20 januari 2015; overwegende:dat op Zeeburgereiland een nieuwe woonwijk wordt ontwikkeld, RI-oost. Om de toekomstige bewoners van deze wijk een goede ontsluiting te bieden wordt de Bob Haarmslaan gerealiseerd;dat deze toekomstige weg doormiddel van een kruising zal aansluiten op de IJburglaan;dat er een extra halte wordt aangelegd, zodat RI oost ook per openbaar vervoer goed bereikbaar is;dat e aanleg van een tweede tramhalte op het Zeeburgereiland is opgenomen in het Ontwikkelingsplan voor het Zeeburgereiland. Dit ontwikkelingsplan is door de Raad vastgesteld op 14 mei 2005. Gemeenteblad afd. 3A, nr. 84/169 (BISA/AD 2008-094920);dat de tweede tramhalte op het Zeeburgereiland deel uit maakt van de IJtram op de IJburgerlaan. De inrichting van de halte komt overeen met die van de reeds bestaande IJtramhaltes;dat naast een tramhalte wordt een haltepaar gerealiseerd voor een lijnbus (nachtbus en calamiteitenoverstap). Ook wordt de gehele kruising aangelegd inclusief de Bob Haarmslaan en voorzien van verkeerslichten en verkeersdrempels;om de verkeersveiligheid te waarborgen worden verkeerstekens geplaatst en markeringen aangebracht op het wegdek om de verkeersstromen te regelen. Een en ander zoals weergegeven op bijgevoegde tekening;de bovenvermelde maatregel op basis van artikel 2 van de WvW 1994 strekt tot het verzekeren van de veiligheid op de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg.  voorts overwegende:dat het nemen van onderstaand verkeersbesluit in verband met het algemeen verkeersbelang wenselijk en noodzakelijk wordt geacht;dat het in artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer bedoelde overleg met de vertegenwoordiger van de korpschef van het politiekorps Amsterdam-Amstelland heeft plaats­gevonden, waarbij deze heeft verklaard verkeerstechnisch geen bezwaar te hebben tegen het nemen van dit besluit;dat het desbetreffende weggedeelte gelegen is binnen de grenzen van en onder beheer is van het stadsdeel Oost, en dat de bestuurscommissie bevoegd is hier een verkeersbesluit te nemen; 
BESLUIT:    I  het plaatsen van verkeersborden( zie tekening) conform model A1(50 ), G11, G12a, B1, B6 D6R, D104 en D103 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 op , RI-oost. Zie tekening.  II het instellen van een oversteekplaats met zebramarkering op de IJburglaan, ter hoogte van de kruispunt IJburglaan en Bob Haarmslaan. Het aanbrengen van zebramarkering uit te voeren volgens het bij dit besluit behorende tekening. III een gedeelte van de rijbaan van IJburglaan, ter hoogte van de kruispunt IJburglaan en Bob Haarmslaan aan te wijzen als busstrook conform art. 1 RVV 1990 door het aanbrengen van markering en het woord LIJNBUS IV het instellen van een tram/bushalte door het plaatsen van verkeersborden model L03 van het RVV 1990, ter hoogte ter hoogte van de kruispunt IJburglaan en Bob Haarmslaan (beide zijden.   Amsterdam, 30 april 2015 Het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie stadsdeel Oost,namens deze, Iris Reuselaars,afdelingsmanager van de afdeling Beheer Openbare Ruimte Heel. 
Het besluit ligt gedurende zes weken na de datum van openbare kennisgeving voor een ieder ter inzage in het stadsdeelhuis van het stadsdeel Oost, Oranje-Vrijstaatplein 2 te Amsterdam. Tevens kunt u het besluit vinden in https://www.officielebekendmakingen.nl BezwaarEen belanghebbende kan binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit daartegen gemotiveerd bezwaar maken bij het Dagelijks Bestuur van de bestuurscommissie stadsdeel Oost. Het maken van bezwaar geschiedt door het indienen van een bezwaarschrift. Het indienen van een bezwaarschrift kan op 3 manieren:1. per post: uitsluitend naar het postadres Postbus 94801, 1090 GV Amsterdam2. per fax: uitsluitend naar faxnummer 020-253 59003. in persoon: uitsluitend bij de receptie van het stadsdeelhuis aan de Oranje Vrijstaatkade 2 te Amsterdam (vraag om een bewijs van ontvangst)Het is niet mogelijk om elektronisch (via internet of per email) een bezwaarschrift in te dienen. De wettelijke bepalingen over bezwaar staan vermeld in hoofdstuk 6 en 7 van de Algemene wet bestuursrecht. Degene die bezwaar heeft gemaakt en meent dat er gelet op de betrokken belangen sprake is van onverwijlde spoed, kan de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening in afwachting van de uitkomst van de bezwaarschriftprocedure (zie artikel 8:81 en verder van de Algemene wet bestuursrecht). Het verzoek moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Het verzoek kan ook elektronisch worden ingediend via het Digitaal loket bestuursrecht dat te vinden is op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx.