Logo Papendrecht
Omgevingsvergunning met planafwijking voor realisatie voorzieningencentrum en 40 appartementen in het Land van Matena, Papendrecht

Kennisgeving ontwikkeling Markt van Matena

Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend dat een buitenplans afwijkingsbesluit wordt voorbereid voor de realisatie van een voorzieningencentrum en 40 appartementen in het Land van Matena. Het voorzieningencentrum zal gedeeltelijk dienen als vervanging van het noodgebouw van de huidige MCD supermarkt in de wijk Oostpolder. Het project heeft de naam Markt van Matena gekregen en is gelegen in de oostelijke hoek van de Noordkil en Matenasche Scheidkade te Papendrecht. Er is hiervoor op 16 juli 2014 een aanvraag omgevingsvergunning, inclusief buitenplanse afwijking ingediend.

Op dit moment worden geen stukken betreffende de aanvraag omgevingsvergunning, inclusief buitenplanse afwijking, ter inzage gelegd. Ook is het op dit moment niet mogelijk om een inspraakreactie en/of zienswijze naar voren te brengen, ook is er geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over het voornemen.

Zodra de voorbereiding van de buitenplanse afwijkingsbesluit is afgerond, zal de aanvraag omgevingsvergunning en bijbehorende stukken ter inzage worden gelegd op basis van de inspraakverordening. Wij streven er naar deze terinzagelegging 21 mei aanstaande te laten plaatsvinden. Vanaf die periode zullen genoemde stukken gedurende vier weken ter inzage worden gelegd. De bekendmaking zal worden gepubliceerd op de gemeentepagina van het Papendrechts Nieuwsblad en in Het Kompas. Daarnaast zal de terinzagelegging bekend worden gemaakt op de gemeentelijke webpagina www.papendrecht.nl.

Burgemeester en wethouders van Papendrecht, 13 mei 2015

de plv. secretaris, M. Boogmans

de burgemeester, C.J.M. de Bruin

Naar boven