Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrunssumStaatscourant 2015, 12935Verkeersbesluiten
Verkeersbesluit tot het instellen van fietsers in de voorrang op de Cityring, voor de kruising Raadhuisstraat, Ir. Op den Kampstraat, Lindestraat, Lindeplein.
Logo Brunssum
Het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Brunssum
Gelijktijdig met de herinrichting van het Lindeplein en de daarbij behorende infrastructurele inrichting, wordt de eenheid van voorrang voor fietsers op de kruising Raadhuisstraat, Ir. Op den Kampstraat, Lindestraat, Lindeplein conform de daartoe ingestelde richtlijnen ingericht.
Gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet, het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en het besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW, 1994), dient op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 en het gestelde in artikel 37 BABW een verkeersbesluit te worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.
OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT.
Daar het gemotoriseerd verkeer en de fietser op de Cityring de voorrang geniet behalve op de kruising Raadhuisstraat, Ir. Op den Kampstraat, Lindestraat, Lindeplein wordt hiermede de eenheid in voorrang hersteld.
Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd met de korpschef van Politie eenheid Limburg, district Parkstad Limburg, basisteam Brunssum-Landgraaf.
Besluit:
Op grond van vorenstaande overweging besluiten burgemeester en wethouders van de gemeente Brunssum om de fietser in de voorrang te zetten op de kruising Raadhuisstraat, Ir.Op den Kampstraat, Lindestraat, Lindeplein meegaande met de eenrichtng van de Cityring, middels het aanbrengen van de daartoe geëigende bebording en markering conform het RVV.
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende binnen 6 weken na de datum van verzending van dit besluit hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 250, 6440 AG Brunssum.
U kunt ook digitaal een bezwaarschrift indienen via http://www.brunssum.nl. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Het bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en tenminste te bevatten:
 • a.
  naam en adres van de indiener;
 • b.
  de dagtekening;
 • c.
  omschrijving van het besluit, waartegen bezwaar wordt gemaakt;
 • d.
  de gronden van het bezwaar.
Indien belanghebbende voor een vergoeding in de kosten van een gegrond verklaard bezwaar in aanmerking wenst te komen, dient dit in het bezwaarschrift te worden aangegeven.
Tevens kan op grond van het bepaalde in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht (Postbus 950, 6040 AZ Roermond) worden verzocht een voorlopige voorziening (waaronder schorsing) te treffen, indien onverwijlde spoed dat, gelet op de betrokken belangen, vereist.
Hoe u verder precies bezwaar kunt maken tegen deze beslissing kunt u lezen in de folder "Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid", die u kunt aanvragen bij het onderdeel Voorlichting, tel. 045-5278633
Brunssum, 6 mei 2015