Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2015, 12821Verkeersbesluiten
Tijdelijk Verkeersbesluit Amsterdam Open Air
Logo Amsterdam
Verkeersbesluit nr:
ZK15001916
 
Het Dagelijks Bestuur
Overwegingen ten aanzien van het besluit
artikel 2 lid 2 sub a en artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994.
het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.
bijlage 3 van het bevoegdhedenregister bestuurscommissies, 8 wegen I.1 van 10 juni 2014.
mandaatregister zuidoost, 8 wegen I.1 van 26 augustus 2014.
algemeen ondermandaatsregister functionarissen bestuurscommissie zuidoost, 8 wegen I.1 van 10 februari 2015.
algemeen mandaatregister, D bevoegdheden met betrekking tot verkeer 5/D1 van 6 februari 2014.
Bevoegdhedenbesluit artikel 11 lid 1 onder b, juncto artikelen 9, 10 en 14 lid 1, van 30 december 2014.   
Belangenafweging en motivering
Op zaterdag 6 juni 2015 van 12.00 uur tot 23.00 uur, en zondag 7 juni 2015  13.00 uur tot 23.00 uur vindt in het recreatiegebied Gaasperpark, het dancefestival Amsterdam Open AIR plaats. Voor de bezoekers met motorvoertuigen van het festival zijn parkeervoorzieningen op het “marktterrein” bij het metrostation Kraaiennest, naast de Kruitbergstraat aan de Karspeldreef, geregeld. Dit is opgenomen in het Verkeersplan Amsterdam Open Air 2015 dat onderdeel uitmaakt van de vergunning voor het festival. Het bedrijf Traffic Support regelt de uitvoering hiervan.  Om parkeerproblemen in de naburige woonwijk Nellestein door bezoekers van het festival te voorkomen, worden de Loenendreef en het Lexmondhof voor doorgaand verkeer afgesloten. Gekozen is voor deze twee afzettingen, omdat aan de Loenendreef een verzorgingshuis en aan het Lexmondhof  een parkeerterrein voor bewoners en bezoekers van Nellestein is gevestigd. Alleen bewoners en hun bezoekers van de wijk hebben toegang.  Ten behoeve van de verkeersveiligheid en de verkeersdoorstroming wordt aan de Loosdrechtdreef de parkeerplaats van de Gaasper Camping Amsterdam  afgesloten voor openbaar verkeer behoudens gebruikers en bezoekers van de Gaasper Camping Amsterdam.  De Driemondweg wordt afgesloten voor bezoekers van het festival Amsterdam Open AIR en is alleen toegankelijk voor de crew, leveranciers van het festival, medewerkers en of bezoekers van Boerderij Langerlust en Waterleidingbedrijf.  Dit om foutief parkeren te voorkomen en ter bescherming van het natuurgebied. Traffic Support voert de afzettingen en het bijbehorend toegangsbeleid uit. 
Uitvoering besluit en te nemen verkeersmaatregelen
Verkeersmaatregelen  De politie heeft de bevoegdheid om onder omstandigheden gedurende maximaal drie uur een afzetting te plaatsen (Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer art. 38). Voor iedere afzetting, die langer duurt dan drie uur, is een tijdelijk verkeersbesluit vereist. Omdat genoemde verkeersbesluit langer duurt dan 3 uur, wordt dit verkeersbesluit genomen in overeenstemming met de organisator van het festival Sky Concepts & Events B.V..Dit om parkeerproblemen in de wijk Nellestein en foutief parkeren in het natuurgebied te voorkomen. 
Afzetting  
Op zaterdag 6 juni 2015 van 11:00 uur tot 19:00 en zondag 7 juni 2015 van 12.00 uur tot 19.00 uur de wijk Nellestein en de Driemondweg, indien nodig - doch niet langer dan noodzakelijk - afgesloten voor doorgaand verkeer. Er worden afzettingen geplaatst bij de twee dichtstbijzijnde toegangswegen naar Nellestein; de kruising Langbroekdreef / Loenendreef en Langbroekdreef / Lexmondhof. En bij de Driemondweg gelegen aan de N236. De afzettingen worden gerealiseerd door Traffic Support. Ook voeren zij de controle uit op het toelaten van bewoners en hun bezoekers van de wijk Nellestein, alsmede van de crew, leveranciers, medewerkers en of bezoekers van Boerderij Langerlust en Waterleidingbedrijf bij de Driemondweg. 
Bebording
De bewegwijzering naar de parkeerterreinen wordt door Traffic Support geplaatst, volgens het Verkeersplan Amsterdam Open Air 2015, dat onderdeel uitmaakt van de vergunning, van vrijdag 5 juni 2015 tot uiterlijk maandag 8 juni 2015.  
Doorgang bewoners  
Bewoners van Nellestein worden doorgelaten op vertoon van hun legitimatie samen met de (wijkgebonden) bewonersbrief of een bewijs dat deze woonachtig is in de wijk (zoals huurovereenkomst of recent bankafschrift). Hierover worden zij geïnformeerd door een bewonersbrief. Dit wordt verzorgd door de organisator van het festival in overleg met en onder controle van het stadsdeel.        
Tot slot 
Uit het oogpunt van de in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 opgenomen doelstellingen, 
Artikel 2 1.
De krachtens deze wet vastgestelde regels kunnen strekken tot:a. het verzekeren van de veiligheid op de weg;b. het beschermen van weggebruikers en passagiers;c. het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;d. het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.2. De krachtens deze wet vastgestelde regels kunnen voorts strekken tot:a. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer. is het gewenst om genoemde verkeersmaatregelen te nemen. Uitgangspunten zijn de veiligheid van de weggebruiker te waarborgen. 
BESLUIT
Op grond van vorenstaande overwegingen besluit het dagelijks bestuur van de gemeenten Amsterdam Zuidoost om:
Door het plaatsen van het verkeersbord C1 [gesloten in beide richtingen voor voertuigen,
ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee], conform bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, in combinatie met rood-wit retro-reflecterende hekwerken (model BM14), met uitzondering van bewoners en bezoekers camping. De volgende kruisingen, parkeerterrein of wegvakken af te sluiten voor verkeer;
 
I Loenendreef ter hoogte van Langbroekdreef
II Lexmondhof ter hoogte van Langbroekdreef
III Driemondweg ter hoogte van N236
IV Parkeerterrein van de Gaasper Camping Amsterdam aan de Loosdrechtdreef ter hoogte van nummer 7
 
Genoemde verkeersmaatregelen worden ingesteld door Traffic Support op zaterdag 6 juni 2015 van 11.00 uur tot 19.00 uur en zondag 7 juni 2015 van 12.00 uur tot 19.00 uur alleen indien noodzakelijk, en niet langer dan strikt noodzakelijk. De afzettingen worden uitgevoerd en bemand door  gecertificeerde verkeersregelaars van Traffic Support conform het Verkeersplan Amsterdam Open Air 2015.
 
 
 
Aldus besloten op 29 april 2015
namens het Dagelijks Bestuur,
 
 
 
H. Vringer
Afdeling Beheer
 
 

Mededelingen
Tegen dit besluit kan de belanghebbende op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht een gemotiveerd bezwaarschrift bij het dagelijks bestuur indienen binnen zes weken na ter inzage legging van dit besluit. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie Zuidoost, Postbus 12491, 1100 AL Amsterdam.
 
In de bezwaarschrift dient u tenminste te vermelden:
- Uw naam en adres;
- De dagtekening van het bezwaarschrift;
- Een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaarschrift zich richt;
- De redenen waarom u het bezwaarschrift tegen het besluit indient.
 
Tevens kan de belanghebbende, die een bezwaarschrift heeft ingediend, en die meent een spoedeisend belang te hebben, aan de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoekschrift dient te worden gericht aan de rechtbank Amsterdam, Sector bestuursrecht Algemeen, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor het indienen van het verzoekschrift is griffiegeld verschuldigd.