Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2015, 12817Verkeersbesluiten
Verkeersbesluit ArenAPoort
Logo Amsterdam
 Verkeersbesluit nr: ZK15001448
 
Dagelijks Bestuur
Overwegingen ten aanzien van het besluit
Het gebied de Arena boulevard (De loper, De passage en de Arena boulevard), Hoekenrode en het Bijlmerplein (winkelcentrum Amsterdamse Poort), één aaneengesloten openbare ruimte is, die bestemd is voor voetgangers;De passage een weg is, die onder andere de Arena boulevard kruist, en waar veelvuldig gereden wordt met gemotoriseerd verkeer. Dit terwijl met de huidige voetgangersintensiteiten, het gemotoriseerde verkeer hier juist, door middel van venstertijden van 06.00 tot 12.00 uur, geminimaliseerd moet worden; Door het afsluiten met slagbomen van De passage, ter hoogte van De entree en het Strandvlietpad, bij de grens van de gemeente Ouder-Amstel, voor gemotoriseerd verkeer, wordt het verkeer op en naar de Arena boulevard geminimaliseerd. Slechts vergunninghouders kunnen, binnen de aan hun gegeven venstertijden, het gebied gebruiken. (Brom)fietsers kunnen wel hun weg over De passage blijven volgen; Bij evenementen, in de diverse evenementen locaties aan en rondom De passage, wordt de behoefte aan het minimaliseren van gemotoriseerd verkeer nog eens benadrukt. Hierbij wordt het Verkeerscirculatieplan 2000 van kracht, en wordt De passage afgesloten door middel van slagbomen en verkeersregelaars;De Arena boulevard en Hoekenrode als voetgangersgebied zijn ingericht, waar gelet de grootschaligheid (de Arena boulevard is 75m breed) fietsen is toegestaan. Het benodigde verkeersbesluit hiervoor is nog niet genomen;De voetgangersintensiteit op de Arena boulevard en Hoekenrode blijft onder de 100 per uur/meter profielbreedte, waardoor voldaan wordt aan het gestelde in publicatie nummer 8 “Fietsers in voetgangersgebieden” van het Fietsberaad; Het Bijlmerplein (winkelcentrum Amsterdamse Poort) is ingericht voor voetgangers, waar gelet de kleinschaligheid van het gebied fietsen niet is toegestaan. Voor het laden en lossen van goederen zijn laad- en losplatform aan de buitenzijden van het Bijlmerplein aanwezig. Een klein aantal bedrijven kan echter niet vanaf deze laad- en losplatforms benaderd worden. Deze bedrijven moeten vanaf het Bijlmerplein benaderd worden, hiervoor gelden venstertijden van 06.00 tot 11.00 uur;In het landelijke convenant “Stimulering Schone Vrachtauto’s en Milieuzonering” is overeengekomen dat de gemeente zich inspant om, ter compensatie van de nadelige effecten van de milieuzone, in nauw overleg met het bedrijfsleven de stedelijke distributie te verbeteren. Dit in samenwerking met het EVO (eigenvervoersorganisatie) en TLN (Transport en Logistiek Nederland). In het Portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer, Parkeren en Mobiliteit dd. 7 februari 2011 is dit standpunt overgenomen. Van 15 november 2011 tot 15 november 2012 is op het Bijlmerplein een proef gehouden met het verruimen van de venstertijden van 11.00 naar 12.00 uur. Uit de evaluatie bleek dat dit voor alle belanghebbende positief uitpakte, reden waarom dit is doorgezet. Hiervoor moet wel het verkeersbesluit van 22 maart 1994 worden aangepast;Het fiets/bromfietspad (Abcouderpad) een belangrijke voetgangersroute kruist op het Bijlmerplein, ter hoogte van perceel 92. Gebleken is dat het (brom)fietsverkeer hier geen rekening houdt met overstekende voetgangers. De aanleg van een voetgangersoversteek­plaats hier is dan ook gewenst, dit enerzijds om de herkenbaarheid van de oversteek van voetgangers te optimaliseren, anderzijds om de snelheid van de (brom)fietser omlaag te brengen, bestuurders moeten bij een voetgangersoversteekplaats voetgangers voor laten gaan;Onderstaande verkeersmaatregelen de nieuwe inrichting en de bruikbaarheid van het Arena boulevard gebied, Hoekenrode en het Bijlmerplein waarborgen;De verkeersmaatregelen, in het algemeen verkeersbelang wenselijk c.q. noodzakelijk zijn, omdat hiermee de veiligheid en de toegankelijkheid van het voetgangersgebied wordt gewaarborgd;betrokken wegen en pleinen gelegen zijn binnen de grenzen van de gemeente Amsterdam Zuidoost;De Nationale Politie Eenheid Amsterdam, afdeling Oost aangegeven heeft in te stemmen met het onderstaande besluit; De ambtelijke verkeerscommissie (AVC) heeft ingestemd met het onderstaande besluit;In het kader van art. 25 BABW overleg met de gemeente Ouder-Amstel over dit besluit heeft plaatsgevonden;De Fietsersbond op 15 september 2005, heeft aangegeven voorstander te zijn van het toestaan van fietsers op de Arena boulevard en Hoekenrode. Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen betreffende het Wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.  Eerder genomen verkeersbesluitenHet gebied Bijlmerplein is op 22 maart 1994 (DB220394 SDW/287 onder punt II) aangewezen voetgangersgebied met de verkeersborden G7. Dit zijn echter geen zonale borden, waardoor op sommige weggedeelten slecht is te handhaven.Gelijktijdig is onder punt IV besloten om door het plaatsen van onderborden met de tekst [07.00 tot 11.00 uur] bedienend verkeer binnen deze tijden toe te staan. Het gebied rondom de Amsterdam Arena en Hoekenrode is op 15 oktober 1996 (DB151096 BM/807) ingesteld als voetgangersgebied met de verkeersborden G7. Dit zijn echter geen zonale borden, waardoor op sommige weggedeelten slecht is te handhaven.  De passage, gelegen tussen De entree en de gemeentegrens met Ouder-Amstel, is op 19 oktober 1999 (DB990001571) ingesteld als fiets/bromfietspad met de verkeersborden G12a. Het Hoekenrodepad, gelegen tussen het Frankemaheerdpad en het Gulden Kruispad, is op 19 oktober 1999 (DB990001521) ingesteld als fiets/bromfietspad met de verkeersborden G12a. Het Abcouderpad is op 19 oktober 1999 ingesteld als fiets/bromfietspad met de verkeersborden G12a. 
BESLUIT
 
 • 1.
  door bord C1 [gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee] te plaatsen ter hoogte van de aansluiting De passage – Strandvlietpad, voertuigen de toegang tot de voetgangerszone gebied Arena boulevard en Hoekenrode te ontzeggen. Door het plaatsen van een onderbord [met uitzondering van ontheffinghouders van 06.00 tot 12.00 uur], bedienend verkeer binnen deze tijden toe te staan.
 • 2.
   
  • 1.
   door bord C1 [gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee] te plaatsen ter hoogte van de aansluiting De passage – De entree, voertuigen de toegang tot de voetgangerszone gebied Arena boulevard en Hoekenrode te ontzeggen. Door het plaatsen van een onderbord [met uitzondering van ontheffinghouders van 06.00 tot 12.00 uur], bedienend verkeer binnen deze tijden toe te staan.
 • 3.
   
  • 1.
   door bord C1 [gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee] te plaatsen aan weerszijden van de verbinding Hoogoorddreef - Abcouderpad, voertuigen de toegang tot de voetgangerszone gebied Bijlmerplein - Anton de Komplein te ontzeggen. Door het plaatsen van een onderbord [met uitzondering van ontheffinghouders van 06.00 tot 12.00 uur], bedienend verkeer binnen deze tijden toe te staan.
 • 4.
   
  • 1.
   door bord G07zb [voetpad zone bord] conform bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, te plaatsen bij de toegang Hoekerode (zuidzijde) tot het gebied Arena boulevard en Hoekenrode, dit gebied te bestemmen tot voetgangerszone. Door het plaatsen van een onderbord [met uitzondering van ontheffinghouders van 06.00 tot 12.00 uur], bedienend verkeer binnen deze tijden toe te staan.
 
 • 1.
  door bord G07zb [voetpad zone bord] conform bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, te plaatsen bij de toegang de Bijlmerdreef tot het gebied Arena boulevard (oostzijde), dit gebied te bestemmen tot voetgangerszone. Door het plaatsen van een onderbord [met uitzondering van ontheffinghouders van 06.00 tot 12.00 uur], bedienend verkeer binnen deze tijden toe te staan.
 • 2.
   
  • 1.
   door bord G07zb [voetpad zone bord] conform bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, te plaatsen bij de toegangen tot het gebied Arena boulevard en Hoekenrode, dit gebied te bestemmen tot voetgangerszone.
 • 3.
   
  • 1.
   door het plaatsen van bord G07zb [voetpad zone bord] conform bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, bij de toegangen tot het gebied Bijlmerplein - Anton de Komplein (zie situatietekening), dit gebied te bestemmen tot voetgangerszone.
 • 4.
   
  • 1.
   Dat de bereikbaarheid van de ondernemingen in het gebied Arena boulevard en Hoekenrode (zie situatietekening) verbetert door in dit besluit voor dit gebied een uitzondering te maken voor de fietsers, met het onderbord OB52 [Uitgezonderd fietsers]. Dit staat de fietsers toe om in of over de voetgangerszone te rijden.
 • 5.
   
  • 1.
   het bord G12a, [fiets/bromfietspad], ter hoogte van het kruispunt De passage – De entree en de rotonde De passage – Strandvlietpad te plaatsen en daarmee het daartoe ingerichte weggedeelte van De passage te bestemmen als fiets/bromfietspad
 • 6.
   
  • 1.
   het bord G12a [fiets/bromfietspad], en G 12b [einde fiets/bromfietspad], te plaatsen op Hoekenrode ter hoogte van de onderdoorgang Hoekenrode - Bijlmerdreef en daarmee de overgang tussen fiets/bromfietspad en voetgangerszone gebied Arena boulevard en Hoekenrode duidelijk te markeren
 • 7.
   
  • 1.
   door het aanbrengen van de benodigde zebramarkering een Voetgangers­oversteekplaats met een breedte van 6 meter in te richten, zoals bedoeld in artikel 49, lid 2 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, alsmede door het plaatsen van bord L2 [voetgangersoversteekplaats] op de kruising De passage - Arena boulevard, waardoor bestuurders , voetgangers en bestuurders van gehandicaptenvoertuig, die op de oversteekplaats oversteken of kennelijk op het punt staan zulks te doen, voor moeten laten gaan
 • 8.
   
  • 1.
   door het aanbrengen van de benodigde markering een voetgangers­oversteek­plaats (zebrapad) met een breedte van 6 meter in te richten, zoals bedoeld in artikel 49, lid 2 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, alsmede door het plaatsen van bord L2 [voetgangersoversteekplaats] op de kruising Abcouderpad – Bijlmerplein (ter hoogte van perceel 92), waardoor bestuurders , voetgangers en bestuurders van gehandicaptenvoertuig, die op de oversteekplaats oversteken of kennelijk op het punt staan zulks te doen, voor moeten laten
 
 • 1.
  het eerder genomen verkeersbesluit om het gebied rondom de Arena in te stellen als voetpad, bekend onder nummer 9601851, DB151096 BM/807, d.d. 15 oktober 1996 geheel in te trekken
 • 2.
   
  • 1.
   het eerder genomen verkeersbesluit om het Hoekenrodepad in te stellen als fiets/bromfietspad, bekend onder nummer 9601851, DB990001521, d.d. 19 oktober 1999, voor wat betreft het weggedeelte van Hoekenrodepad, gelegen tussen een punt 20 meter ten noorden van de Bijlmerdreef en het Gulden Kruispad, in te trekken.
   •  
     
  •  
   Het bovenstaande is aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening, verkeersbesluit ArenaPoort.
 
Amsterdam, 21 april

Namens deze,

Het Dagelijk Bestuur

Mededelingen
Bezwaar- of beroepsclausule
Bezwaarschrift:
Tegen dit besluit kan de belanghebbende op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht een gemotiveerd bezwaarschrift bij het dagelijks bestuur indienen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het dagelijks bestuur van het stadsdeel Zuidoost, Postbus 12491, 1100 AL Amsterdam.
 
In de bezwaarschrift dient u tenminste te vermelden:
- Uw naam en adres;
- De dagtekening van het bezwaarschrift;
- Een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaarschrift zich richt;
- De redenen waarom u het bezwaarschrift tegen het besluit indient.
 
Tevens kan de belanghebbende, die een bezwaarschrift heeft ingediend, en die meent een spoedeisend belang te hebben, aan de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoekschrift dient te worden gericht aan de rechtbank Amsterdam, Sector bestuursrecht Algemeen, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor het indienen van het verzoekschrift is griffiegeld verschuldigd.