Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KampenStaatscourant 2015, 12747Ruimtelijke plannen
Gewijzigd vastgesteld Bestemmingsplan Glastuinbouwgebied Koekoekspolder 2014 naar aanleiding van de tussenuitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State
Logo Kampen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 30 april 2015 het bestemmingsplan NL.IMRO.0166.00991062-VB02, genaamd Glastuinbouwgebied Koekoekspolder 2014, heeft vastgesteld. In dit plan zijn naar aanleiding van een tussenuitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State van 11 februari 2015 een aantal wijzigingen ten opzichte van het op 6 maart 2014 vastgestelde bestemmingsplan doorgevoerd.
Inzage
Met ingang van donderdag 14 mei 2015 ligt het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ter inzage. De beroepstermijn van zes weken start de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.
U kunt het plan inzien van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur bij de receptie in het stadhuis, bezoekadres Burgemeester Berghuisplein 1 in Kampen. Buiten deze tijden alleen op afspraak. U kunt het plan ook inzien op de website van de gemeente via www.kampen.nl/bekendmakingen of op www.ruimtelijkeplannen.nl onder het identificatienummer NL.IMRO.0166.00991062-VB02.
Beroep
Tegen het vastgestelde plan staat, gedurende de termijn van terinzagelegging, rechtstreeks beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep tegen het plan kan worden ingesteld door diegenen, die rechtstreeks in hun belangen worden geraakt door de op 30 april 2015 gewijzigd vastgestelde onderdelen van het plan. U stelt beroep in door binnen de beroepstermijn een gemotiveerd, gedagtekend en ondertekend beroepschrift in te dienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag.
Een vastgesteld plan treedt in werking na het verstrijken van de beroepstermijn. Een ingesteld beroep schorst de inwerkingtreding van het vastgestelde plan niet. Wel is het gedurende de beroepstermijn mogelijk de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak schriftelijk te verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen tegen het vastgestelde plan (adres idem). Indien een dergelijk verzoek is gedaan, wordt de inwerkingtreding van het plan opgeschort totdat op het verzoek is beslist.