Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KerkradeStaatscourant 2015, 12745Verkeersbesluiten
Onderwerp: Verkeersbesluit tijdelijk afsluiten Vauputsweg i.v.m. aanleg gedeelte Buitenring
Logo Kerkrade
Reg.nr:
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN KERKRADE,
Overwegende:
dat het in het kader van de aanleg van een gedeelte van de Buitenring, welke de openbare weg Vauputsweg ongelijkvloers zal gaan kruisen, noodzakelijk is dat ter plaatse van deze kruising uitvoeringsmaatregelen voor het realiseren van een viaduct noodzakelijk zijn;
dat blijkens de aanvraag van Boskalis Nederland Infra B.V. d.d. 8 april 2015 de bouw van het viaduct zo’n jaar in beslag zal nemen;
dat daarvoor een belangrijk deel van de Vauputsweg, ter hoogte van de geplande bouw van het viaduct, vanaf augustus 2015 gedurende een periode van minimaal elf maanden zal zijn afgesloten voor alle verkeer;
dat dit belangrijke deel van de Vauputsweg ligt tussen enerzijds de kruising met de Krichelbergsweg en anderzijds het punt dat is gesitueerd zo’n 200 meter achter de kruising met de Parkstraat, waardoor o.a. de toegang tot het crematorium gewaarborgd blijft;
dat om de verbinding te garanderen er een omleidingsroute gepland is, waarbij voor de automobilisten gebruik zal moeten worden gemaakt van de Parkstraat, Dahliastraat, Kaalheidersteenweg, Kerkrader-steenweg en Hammolenweg en voor fietsers de Parkstraat, Heiveldstraat, Kerkradersteenweg en de Hammolenweg;
dat het grootste gedeelte van de omleidingsroute wegen omvat, die onder gemeentelijk beheer vallen;
dat het met inachtneming van artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 in het kader van het verzekeren van de veiligheid op de weg en het voorkomen of beperken van de door het verkeer veroorzaakte overlast en hinder, noodzakelijk is over te gaan tot het treffen van maatregelen;
dat het voor de geplande en veilige omleiding noodzakelijk is op diverse plekken, zoals op bijgaande tekening staat aangegeven, de volgende verkeersborden, al dan niet voorzien van onderborden, te plaatsen:
 • 4 borden C1 (gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee) te plaatsen op deVauputsweg en de Krichelbergsweg;
 • 2 borden C1 met onderbord “Uitgezonderd werkverkeer” te plaatsen op de Vauputsweg;
 • 1 bord C1 met onderbord “na 200 meter” te plaatsen op de Vauputsweg;
dat op grond van artikel 15, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994 de plaatsing van een verkeersteken, voorzover daardoor een gebod of verbod ontstaat, krachtens een verkeersbesluit dient te geschieden; dat blijkens artikel 3 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) als een verkeersteken o.m. een verkeersbord wordt aangemerkt;
dat blijkens artikel 12 van het BABW voor de plaatsing van bovenstaande borden uit Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV1990) een verkeersbesluit is vereist;
dat op grond van artikel 18, eerste lid onder d van de Wegenverkeerswet 1994 wij bevoegd zijn dit verkeersbesluit te nemen;
gelet op de “Mandaat-, volmacht- en machtigingsregeling College Kerkrade 2013” met bijbehorende lijst en wel paragraaf 3 (3.5.1. t/m 3.5.10) inzake verkeer;
gezien het advies d.d. 23 april 2015 van de gemeentelijke werkgroep verkeer, in welke werkgroep de
politie, district Kerkrade, zitting heeft;
BESLUITEN:
 • 1.
  zodra met de uitvoerende werkzaamheden voor de bouw van het viaduct zal worden begonnen door Boskalis Nederland Infra B.V. zal worden overgegaan het afsluiten van de Vauputsweg en wel door plaatsing van de volgende borden:
  • 4 borden C1 (gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee) te plaatsen op de Vauputsweg (2 stuks) en de Krichelbergsweg (2 stuks);
  • 2 borden C1 met onderbord “Uitgezonderd werkverkeer” te plaatsen op deVauputsweg;
  • 1 bord C1 met onderbord “na 200 meter” te plaatsen op de Vauputsweg;
 • 2.
  dat een en ander dient te geschieden op een wijze zoals op bijgaande tekening staat aangegeven;
 • 3.
  dat dit verkeerbesluit zal gelden per 1 augustus 2015 en minimaal 11 maanden zal gelden of zoveel langer als nodig mocht blijken door onvoorziene omstandigheden.
Kerkrade, 1 mei 2015.
Namens het college,
Het wnd. hoofd van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling,
Ir. A.M.G.L. Passau.
Publicatie in de Staatscourant en in Gezien d.d. 13 mei 2015
Openstaande rechtsgangen
Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na publicatie van deze bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift tegen dit besluit indienen. Het bezwaarschrift dient schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders van Kerkrade, postbus 600, 6460 AP Kerkrade te worden ingediend.
Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar bevatten.
De stukken liggen vanaf donderdag, 14 mei 2015 t/m woensdag, 24 juni 2015 ter inzage bij de centrale balie op de begane grond van het Stadskantoor, Markt 33, te Kerkrade.