Mededeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 30 april 2015, nr. IENM/BSK-2015/89334, inzake de implementatie van Richtlijn 2014/82/EU

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

deelt overeenkomstig aanwijzing 339 van de Aanwijzingen voor de regelgeving mee dat Richtlijn 2014/82/EU van de Commissie van 24 juni 2014 tot wijziging van Richtlijn 2007/59/EG van het Europees parlement en de Raad op het gebied van algemene vakkennis, medische eisen en vergunningsvereisten (PbEU 2014, L 184) is geïmplementeerd door middel van bestaande wetgeving.

Deze wijziging gaat gelden met ingang van 1 juli 2015.

In onderstaande transponeringstabel is aangegeven op welke wijze is voorzien in de implementatie van deze richtlijnen.

Bepalingen in richtlijn

Bepalingen in nationale regeling

Artikel 1, punt 1

Artikel 92 van de Spoorwegwet

Artikelen 49, tweede lid, 50, tweede lid, en 51a, eerste lid, van de Spoorwegwet

Artikel 9, eerste lid, van het Besluit spoorwegpersoneel 2011

Artikel 2, eerste lid, van de Regeling spoorwegpersoneel 2011

Artikel 1, punt 2

Artikel 92 van de Spoorwegwet

Artikelen 49, tweede lid, 50, tweede lid, en 51a, eerste lid, van de Spoorwegwet

Artikelen 6, eerste lid, en 7, eerste lid, van het Besluit spoorwegpersoneel 2011

Artikel 1, punt 3

Artikel 92 van de Spoorwegwet

Artikelen 49, tweede lid, en 51a, vierde lid, van de Spoorwegwet

Artikelen 6, eerste lid, en 7 van het Besluit spoorwegpersoneel 2011

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, namens deze, DE HOOFDDIRECTEUR BESTUURLIJKE EN JURIDISCHE ZAKEN, H. Dekker

Naar boven