Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CoevordenStaatscourant 2015, 12628Overig
Besluit Hogere Grenswaarden bestemmingsplan Katshaar Holding B.V. en Geluidszone
Logo Coevorden
Burgemeester en wethouders van Coevorden maken ingevolge het bepaalde in artikelen 110a en volgende van de Wet geluidhinder bekend, dat zij een hogere grenswaarde hebben vastgesteld voor de woning Vlieghuis Europaweg 46 te Coevorden. De procedure hogere grenswaarden is gekoppeld aan de procedure voor de vaststelling van het bestemmingsplan Katshaar Holding B.V. en Geluidszone, waarvan de kennisgeving gelijktijdig met deze kennisgeving wordt gepubliceerd.
Ter inzage
Het besluit en de onderliggende stukken liggen van 7 mei tot en met 17 juni 2015 tijdens openingstijden van het Hof van Coevorden ter inzage in het Klantcontactcentrum. Na telefonische afspraak met de afdeling Publieksservice, team Vergunningen ( tel. 14-0524) is inzage van de stukken buiten de openingstijden mogelijk.
Desgewenst kan op de afdeling een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen.
Beroep instellen
Tussen 7 mei en 17 juni 2015 kunnen de volgende belanghebbenden beroep instellen tegen het besluit:
− Belanghebbenden die tijdig een zienswijze op het ontwerpbesluit hebben ingediend;
− Belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om tijdig een zienswijze in te dienen op het ontwerpbesluit;
Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Meer informatie over het instellen van beroep kunt u vinden op www.raadvanstate.nl.
Het besluit voor het vaststellen van een hogere grenswaarde voor geluid treedt in werking op de eerste dag na de hierboven genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van het vaststellingsbesluit niet. Binnen deze beroepstermijn kan tevens een verzoek tot voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingediend. Wanneer er een voorlopige voorziening wordt toegekend, treedt het betreffende onderdeel van het besluit niet in werking, voordat er op het beroep is beslist.
 
Het college van B&W voornoemd,
B.J. Bouwmeester,
burgemeester
 
Mr. M.N.J. Broers
secretaris