Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OpsterlandStaatscourant 2015, 1258Vergunningen

Logo Opsterland
Wet milieubeheer kennisgeving m.e.r.-beoordelingsbesluit Mandefjild 9 te Bakkeveen, Opsterland

Bij de gemeente Opsterland is een aanmeldingsnotitie ingediend voor het uitbreiden van een varkenshouderij aan Mandefjild 9 te Bakkeveen. De aanmeldnotitie heeft betrekking op de realisatie van een nieuwe stal voor de huisvesting van gespeende biggen.

Burgemeester en wethouders hebben op 12 januari 2015 besloten, dat de voorgenomen activiteit geen dusdanige belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaken die het opstellen van een milieueffectrapport noodzakelijk maakt.

Het beoordelingsbesluit en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 21 januari 2015 voor een periode van zes weken ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Opsterland, Hoofdstraat 82 in Beetsterzwaag.

Tegen dit besluit kan nu geen bezwaar worden ingediend. Mocht u het niet eens zijn met dit besluit, dan kunt u dat later kenbaar maken tijdens de procedure voor de omgevingsvergunning.