Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Edam-VolendamStaatscourant 2015, 12564Vergunningen

Logo Edam-Volendam
Ontwerpprojectafwijkingsbesluit/omgevingsvergunning – Nieuwvaartje 6 te Edam, Edam-Volendam

Burgemeester en wethouders van Edam-Volendam maken op grond van het bepaalde in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuuursrecht bekend dat zij voornemens zijn om voor de volgende aanvraag – inhoudende een uitgebreide buitenplanse afwijking als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3 Wabo – een omgevingsvergunning te verlenen:

  • Activiteit bouwen en afwijken bestemmingsplan Stadsgezicht Edam voor de realisatie van een stolpboerderij (inclusief kelderruimte) en vrijstaande berging op het perceel Nieuwvaartje 6, 1135 BJ Edam.

Inzage

De aanvraag, het ontwerpprojectafwijkingsbesluit/omgevingsvergunning, de ruimtelijke onderbouwing en de overige bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 7 mei 2015 gedurende zes weken ter inzage bij het loket van de afdeling VROM, locatie Mgr. C. Veermanlaan 1f te Volendam tijdens de openingsuren van 9.00-12.30 uur. Buiten die uren kunnen de genoemde stukken op afspraak worden ingezien (tel. 0299 – 398 398).

Digitaal raadplegen

Deze mededeling van het ontwerpbesluit is tevens digitaal raad te plegen op de website van de gemeente: www.edam-volendam.nl, onder de categorie “Inwoner”, via de Rubriek “Actueel” → bekendmakingen → omgevingsvergunning. Tevens kunt u de mededeling/ontwerpbeschikking digitaal raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende deze termijn kan een ieder mondeling of schriftelijk haar of zijn zienswijzen kenbaar maken tegen het ontwerpbesluit. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met een medewerker van de sectie Bouwzaken en/of sectie Ruimtelijke Ordening. Een schriftelijke zienswijze kan worden gezonden naar burgemeester en wethouders van Edam-Volendam, Postbus 180, 1130 AD in Volendam. Deze zienswijze moet uw naam en adres bevatten en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn.