Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KansspelautoriteitStaatscourant 2015, 12542Vergunningen

Besluit van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit van 23 april 2015, met kenmerk 00.050.193, tot wijziging van de Vergunning Totalisator 2015/2016.

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,

Gelezen het verzoek van Sportech Racing B.V. van 10 april 2015 tot het aanpassen van het totalisatorreglement per 1 mei 2015;

Gelet op de artikelen 24, 25 en 33b van de Wet op de kansspelen;

Besluit:

ARTIKEL I

Het besluit inzake verlening van vergunning tot het organiseren van de totalisator (Vergunning Totalisator 2015/2016) wordt als volgt gewijzigd:

Onder A.2 wordt de eerste zin vervangen door het volgende:

  • De vergunninghouder is verplicht de totalisator aan te bieden met inachtneming van het ‘Totalisatorreglement 2015’ d.d. 1 mei 2015;

Deze beschikking wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

Den Haag, 23 april 2015

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit, de directeur, namens deze, F.M.M. de Kort hoofd afdeling Vergunningen

U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken door een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen binnen zes weken na de bekendmaking van deze beslissing. U kunt uw bezwaarschrift sturen naar het volgende adres:

Kansspelautoriteit

Afdeling Juridische Zaken

Postbus 298

2501 CG Den Haag

U kunt uw bezwaarschrift ook door uw gemachtigde laten indienen. Als de gemachtigde geen advocaat is, moet u een machtiging bijvoegen bij uw bezwaarschrift.

Zorg ervoor dat uw bezwaarschrift in elk geval het volgende bevat:

  • Uw naam en adres;

  • De datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;

  • Een kopie van de beslissing;

  • De gronden van uw bezwaar;

  • Uw handtekening of de handtekening van uw gemachtigde.

Voor meer informatie kunt u op rijksoverheid.nl de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ downloaden.

TOELICHTING

Sportech Racing B.V. heeft een vergunning op grond van artikel 24 van de Wet op de kansspelen, de Vergunning Totalisator 2015/2016. Er is een wijziging aangevraagd van deze vergunning.

De wijziging betreft het aanpassen van het totalisatorreglement per 1 mei 2015. Sportech heeft de raad van bestuur verzocht om in te stemmen met het verwijderen van art. 4.1.c uit het totalisatorreglement. Deze bepaling ziet namelijk niet toe op de relatie tussen de deelnemer en Sportech, maar op de relatie tussen exploitanten en Sportech en horen derhalve niet thuis in een deelnemersreglement.

Tevens wordt de raad van bestuur verzocht om in te stemmen met een tekstuele correctie in bijlage III van het totalisatorreglement t.a.v. de speluitleg bij ‘Duo ordre’ en ‘Trio ordre’.

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit besluit om dit wijzigingsverzoek in te willigen.